Strona główna » Procedury COVID-19

Procedury COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 43

Placówka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedury zostały opracowane na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.11.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322, 374, 567)

I. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Widoczne objawy chorobowe dziecka uniemożliwiają jego pozostanie
w przedszkolu.

3. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane/odprowadzane przez osoby zdrowe.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie można przyprowadzić dziecka do przedszkola.

5. Rodzice i opiekunowie muszą mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa .

6. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1.5 metra. Do przedszkola może wejść jednorazowo czwórka rodziców.

7. Przy wejściu do budynku jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego wszystkie osoby dorosłe są zobowiązane każdorazowo korzystać.

8. Przed wejściem do budynku przedszkola wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecku. Podwyższona temperatura uniemożliwia pozostanie dziecka w przedszkolu.

9. Wejście rodziców na teren przedszkola jest ograniczony.

10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni ogólnej przedszkola
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem 1.5 metra. Rodzice przy tym muszą zachować szczególne środki ostrożności : osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

11. Rodzic ma obowiązek przypominania dziecku o podstawowych zasad higieny: unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.

II. Organizacja opieki nad dzieckiem

1. Każda grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
W godzinach rannych i popołudniowych tzn. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci grupy łączą się w podgrupach, tak zwanych bańkach ( ŚWIETLIKI Z ŻABKAMI oraz PSZCZÓŁKI Z BIEDRONKAMI).

2. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, naprzemiennie.

3. W sali może przebywać max 20 dzieci plus opiekunowie.

4. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą spotykać się ze sobą (różne godziny zabawy na dworze). Dopuszczalne są bańki. 5. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszącym min.1,5m. 6. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

7. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np.: pluszowe zabawki, lalki.

8. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek

9. Sala zajęć jest systematycznie wietrzona (co najmniej raz na godzinę).

10. Dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych grup. Po każdej grupie urządzenia i sprzęty w ogrodzie są dezynfekowane.

11. Sprzęt i urządzenia w ogrodzie przedszkolnym, które z różnych przyczyn nie będą mogły być dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu są zabezpieczone przed używaniem.

11. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie wychodzą na spacery czy wycieczki poza teren przedszkola.

12. Nauczyciele są zobowiązani do informowania dzieci o wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz konieczności ich stosowania.

13. Nauczyciel przestrzega regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

14. Na terenie przedszkola jest ograniczone przebywanie osób trzecich
(listonosz, dostawca) do niezbędnego minimum z zachowaniem szczególnych środków ostrożności : osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

15.Personel oraz dzieci na terenie przedszkola nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

16. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji ( gabinet rehabilitanta ruchowego), w którym będą izolowane dzieci z objawami chorobowymi.

III. Organizacja żywienia

1. Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

2. Personel kuchenny pracuje na swoich stanowiskach pracy z zachowaniem 1,5 m dystansu. W sytuacjach kiedy jest to niemożliwe stosuje środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).

3. Produkty spożywcze przywiezione przez dostawcę są myte lub dezynfekowane.

4. Blaty, sprzęty, urządzenia i powierzchnie w kuchni są regularnie czyszczone
i dezynfekowane.

5. Naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C. 6. W kuchni może przebywać wyłącznie personel kuchenny.

7. Kucharka wystawia przygotowane posiłki do wydawalni. Salowa przekłada je na wózek i zawozi do sali, w której dzieci się stołują.

8. W pomieszczeniach takich jak obieralnia, wydawalnia, zmywalnia może przebywać tylko jeden pracownik.

10. Podczas spożywania posiłków przy stoliku dzieci siedzą na swoich stałych wyznaczonych miejscach.

11. Stoliki i krzesełka po każdym posiłku są dezynfekowane.

12. Korzystanie z dystrybutora wody pitnej odbywa się pod nadzorem nauczyciela z użyciem kubków jednorazowych.

IV. Dodatkowe procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń

1. Powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie są dezynfekowane kilka razy dziennie.

2. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

3. Podczas przeprowadzanej dezynfekcji dzieci przebywają w innym pomieszczeniu (sala gimnastyczna). Po dezynfekcji pomieszczenie jest wietrzone.

4. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się Kartą charakterystyki środka dezynfekującego oraz do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.

5. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy są zabezpieczeni i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące.

Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS z 2 lipca 2020, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)
 7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r.

§1

Organizacja pracy przedszkola

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do:

– codziennego pomiaru temperatury;

– wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia, w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną stanowiącego zał. 1 do niniejszej procedury.

 1. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać
  w wyznaczonej i stałej sali ( zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
 5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde dziecko wynosi co najmniej 1.5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

§2
Organizacja opieki

 1. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 5. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkolu, wynoszący min. 1,5m.
 6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, maksymalnie 4 rodziców jednorazowo, łącznie, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny
  w przedszkolu do niezbędnego minimum (maksymalnie 2 osoby), umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówkach do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 14. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami dziecka.
 15. Przed wejściem do placówki każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony ( maseczki, rękawiczki ). Wyniki pomiarów temperatur ciała nie są rejestrowane. Rodzice są zobowiązani do podpisania zgody na pomiar temperatury u dziecka.
 16. Podwyższona temperatura uniemożliwia pozostanie dziecka w placówce( powyżej 37,5).
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
  2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów
  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 18. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola.
 19. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 20. Nauczyciele są zobowiązani do informowania dzieci o wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz konieczności ich przestrzegania.
 21. Nauczyciel przestrzega regularnego mycia rąk przez dzieci , szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

§3
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice / opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków , klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

§4
Gastronomia

Organizacja żywienia

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi

3. Personel kuchenny pracuje na swoich stanowiskach pracy z zachowaniem 1,5 m dystansu. W sytuacjach kiedy jest to niemożliwe stosuje środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).

4. Intendent organizując żywienie dzieci zamawia towar telefonicznie. Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy towaru.

5. Produkty spożywcze przywiezione przez dostawcę są myte lub dezynfekowane.

6. Blaty, sprzęty, urządzenia i powierzchnie w kuchni są regularnie czyszczone
i dezynfekowane.

7. Naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze min. 60 O C.

8. W kuchni może przebywać wyłącznie personel kuchenny.

9. W pomieszczeniach takich jak obieralnia, wydawalnia, zmywalnia może przebywać tylko jeden pracownik.

10. Kucharka wystawia przygotowane posiłki do wydawalni. Salowa przekłada je na wózek i zawozi do sali, w której dzieci się stołują.

11. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków (salowa) obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

12. Stoliki i krzesełka po każdym posiłku są dezynfekowane.

13. Korzystanie z dystrybutora wody pitnej odbywa się pod nadzorem nauczyciela
z użyciem kubków jednorazowych lub kubków, które od razu są myte i wyparzane
w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C.

§5
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakikolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników
  i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnego na stronach gis.gov.pl lub
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).