Strona główna » Grupa – Świetliki

Grupa – Świetliki

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Grupa – Świetliki

NAUCZYCIELE:
Magdalena Jasińska – NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
Justyna Śmiłowska – NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
Agata Szczepańczyk – NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJACY PROCES DYDAKTYCZNY

Dorota Jędrys – POMOC NAUCZYCIELA

1.Procedury bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie przedszkola– zakładka aktualności.
2. Dodatkowo dziecko wyposażone powinno być w:
– zapasowy zestaw ubrań ( koszulka, spodenki lub getry, majtki, skarpetki), obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko);
– w razie potrzeby pampersy;
– podpisaną butelkę wody (wymienianą codziennie)
3. Dziecko nie powinno:
-zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – jednak powinna to być zabawka, którą można zdezynfekować)
– żywności w postaci słodyczy
– leków – podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione;
– żywność może być przynoszona dla dzieci będących na diecie (po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola)
4. Statut przedszkola – strona internetowa przedszkola ikona BIP
5. Zasady  przyprowadzania i odbioru dzieci  z przedszkola:
– dzieci odbiera od rodziców woźna oddziałowa (konieczność posiadania przez rodziców maseczki lub przyłbicy )
– codzienny pomiar temperatury dziecka
– przy odbiorze dziecka woźna oddziałowa odprowadza je rodzicowi do drzwi
– upoważnienie do odbioru osób trzecich innych niż rodzice dziecka (osoba taka powinna posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość;
– w sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich nad dzieckiem jednego z rodziców istnieje konieczność dostarczenia odpowiedniego wyroku sądowego;
– dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby pełnoletnie
– przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe i bez oznak infekcji
6. Pisemne zgody:
– na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– na wykonywanie zdjęć i filmów z wizerunkiem dziecka i zamieszczanie ich na stronie internetowej placówki;
– zgoda na udział dziecka w zajęciach religii oraz na udział dziecka w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
7. Godziny otwarcia placówki 6:30 – 17:00
– podstawa programowa dzieci niepełnosprawnych 9:00 – 14:00
Pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są dla dziecka trudne ze względu na rozłąkę z rodzicami, z niecierpliwością czekają na przyjście rodziców. W związku z tym prosimy – jeśli macie Państwo taką możliwość – o wcześniejsze odbieranie dziecka (po obiedzie).
8. Wybór „trójki grupowej” – reprezentacji grupy w przedszkolnej Radzie Rodziców.
Osoby chętne prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych grup
9.Podręczniki
W bieżącym roku szkolnym będziemy pracować w oparciu o podręczniki „Strefa Przedszkolaka” wyd. Mac. Książki dla wszystkich dzieci zamawiają wychowawcy bezpośrednio u przedstawiciela wydawnictwa w pierwszej połowie września, po zebraniu pieniędzy od wszystkich rodziców (kwotę podamy w pierwszych dniach września).
10. Zajęcia dodatkowe realizowane przez specjalistów:
– muzykoterapeuta;
– logopeda;
– rehabilitant  ruchowy;
– psycholog;
–  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
11. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe – w przypadku zauważenia objawów choroby prosimy pozostawić dziecko w domu ( katar, kaszel, podwyższona temperatura).
12. Innowacje, programy i przedsięwzięcia realizowane w grupie:

  • „Dziecko w świecie pisma” – w oparciu o metodę Ireny Majchrzak – Dorota Jarzębska, Agata Szczepańczyk, Magdalena Jasińska
  • „A jak będę dorosły to zostanę… Poznajemy zawody” – Dorota Jarzębska
  • „Mały Patriota” – Magdalena Jasińska, Agata Szczepańczyk
  • „Matematyka wokół nas – rosnę z matematyką” – Magdalena Jasińska, Agata Szczepańczyk
  • „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Justyna Śmiłowska
  • „Piękna nasza Polska cała”- Magdalena Jasińska, Agata Szczepańczyk, Justyna Śmiłowska
  • „Przedszkolak w świecie sztuki” – Dorota Jarzębska, Agata Szczepańczyk, Magdalena Jasińska
  • „Hortiterapia” – Uprawiamy rośliny na zdrowie, pracując razem w zespole – Dorota Jarzębska, Magdalena Jasińska, Agata Szczepańczyk

Dodatkowe informacje na stronie internetowej placówki.

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………..
                                              (imię i nazwisko rodzica)         

wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
                                   (imię i nazwisko dziecka)

w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia.                                                                                  ……………………………………..
                                                                                         (data i podpis rodzica)

DEKLARACJA
Deklaruję dobrowolną składkę miesięczną na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 w wysokości ………………………………………………

Częstochowa dn. …………………                     ………………………….
Podpis rodzica