Strona główna » O przedszkolu

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 w Częstochowie

Jesteśmy placówką edukacyjno-terapeutyczną wspomagającą rozwój dzieci w normie rozwojowej, o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wszystkich tych, które wymagają opieki specjalistów pedagogów, psychologa, logopedy, muzykoterapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, tyflopedagoga.

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021
„Odkrywam siebie” MAC, Wiesława Żaba- Żabińska, Małgorzata Skrobacz

Usprawnianie kompetencji dziecka i wspieranie jego rozwoju, realizujemy w oparciu o:

 • program wychowania przedszkolnego MEN
 • indywidualne programy terapeutyczne
 • koncepcję pedagogiczną M. Montessori
 • metodę „Dobrego startu” w opracowaniu M. Bogdanowicz
 • metodę „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne
 • metodę K. Knilla
 • alternatywne metody komunikacji z dziećmi – MAKATON
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapia integracji odruchów ustno-twarzowych według S. Masgutowej
 • terapię ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapię Neurotaktylną
 • terapię odruchów posturalnych i dynamicznych według S. Masgutowej

W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, panuje rodzinna atmosfera. Szeroka gama zajęć dodatkowych pozwala stymulować rozwój dzieci, a im samym sprawia ogromną radość. Przedszkole posiada słoneczne, duże sale z bogatą bazą dydaktyczną i ogród. Integracja służy stworzeniu wszystkim maksymalnie korzystnych warunków rozwojowych. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Przedszkole służy wsparciem i pomocą rodzicom w ramach Klubu Rodzica.

Godziny otwarcia
Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyjątkiem świąt. W okresie wakacyjnym przedszkole pełni dyżury.

Edukacja
W przedszkolu funkcjonują dwie grupy dzieci młodszych oraz dwie grupy 4/5 i 5/6 – latków. Grupy pracują godzinach od 6:30 – 17:00. W każdej z nich bawią się i uczą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kryteria przyjęć
Rekrutację prowadzimy elektronicznie zgodznie z wytycznymi Urzędu Miasta Częstochowa www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl.
Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w dokumencie: Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola, wprowadzonym przez Miasta Częstochowa.
Przyjęcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów:
a) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
b) orzeczenia o niepełnospraności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miasta Częstochowy,
c) wniosku – zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu (do pobrania w przedszkolu). Regulaminy przyjęć dzieci znajdują sie w zkaładce: Nabór.

Kadra
Pracujący w placówce nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzący grupy dzieci w normie intelektualnej, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz specjaliści jak psycholog, rehabilitant ruchowy, muzykoterapeuta, neurologopeda, tyflopedagog, surdopedagog terapeuci integracji sensorycznej. Każdy nauczyciel regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Baza lokalowa
Przedszkole dysponuje czterema salami, w których odbywają się zajęcia grupowe. Ponadto placówka posiada salę gimnastyczną, gabinet terapii, gabinet rehabilitanta ruchowego oraz gabinet logopedyczny. Przedszkole przystosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych nie poruszających się samodzielnie – podjazdy, łazienki, schodołaz. Placówka jest bogato wyposażona w pomoce i zabawki dydaktyczne, komputery z odpowiednim oprogramowaniem, sprzęt do rehabilitacji ruchowej i terapii integracji sensorycznej.

Stosowane metody terapii i nauczania
Nauczyciele pracują według programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wykorzystują również własne, autorskie programy. Dzieci wymagające pomocy w rozwoju objęte są specjalistyczną opieką, realizują własne indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz karty indywidualnych potrzeb. W swojej pracy nauczyciele stosują elementy terapii behawioralnej, poznawczo-behawioralnej, pedagogikę zabawy, alternatywne sposoby komunikacji, metodę Marii Montessori, metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego W. Sherbone, metodę Knillów, terapię integracji sensorycznej, elementy kinezologii edukacyjnej P. Dennisona, arteterapię, bajkoterapię, trening autogenny Schultza, trening umiejętności społecznych, terapię neurotaktylną.

Dodatkowa oferta
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe nieodpłatne jak: język angielski, rytmika, taniec- zumba, zajęcia z robotyki.
W przedszkolu regularnie odbywają się występy teatrzyków oraz konkursy i uroczystości według kalendarza imprez (zakładka uroczystości). Ponadto organizowane są różnego rodzaju akcje dobroczynne wspierające określone instytucje.

Świadczenia za przedszkole na podstawie ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 17 stycznia 2020 r. stawka żywieniowa od dnia 1.02.2020 wynosi 8,50 zł

Numery kont do wpłat za :

 • Żywienie dziecka w przedszkolu:
  43 1030 1104 0000 0000 9313 6001
 • Nr konta do wpłat na Radę Rodziców: w najbliższych dniach zostanie podany nowy numer konta

Płatności internetowe na konta winny być uiszczone do 15 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminową opłatę.
O wyborze sposobu uiszczania opłat decydują rodzice (prawni opiekunowie)

Posiłki
Dzieci mogą skorzystać z trzech posiłków dziennie: śniadanie (8:30), obiad (11:30), podwieczorek (13:30), przedszkole uwzględnia indywidualne zalecenia dietetyczne, na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 106 oraz art. 29 ust. 3, w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr k/15/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1972.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się jednolitą stawkę dzienną za posiłki we wszystkich prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i działających dłużej niż 5 godzin oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, która wynosi 8,50 zł.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.