Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 43 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mp43.czest.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Pietruszka, e-mail: mp08@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 363 42 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie funkcjonuje w dwóch budynkach, budynek główny przy ul. Aleja Wojska Polskiego 73 i oddziały zamiejscowe w Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Jesiennej 42.

Budynek główny przy ul. Aleja Wojska Polskiego 73

Na teren przedszkola można wejść korzystając z furtki lub szerokiej bramy, która jest otwarta w godzinach urzędowania przedszkola. Wejście do budynku jest od strony frontu. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 5 stopni do drzwi wejściowych. Przy drzwiach wejściowych, po prawej stronie znajduje się dzwonek w celu przywołania osoby, która ręcznie otworzy drzwi. Brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wydzielonego obszaru kontroli. W gabinecie dyrektora dostępny jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół przedszkola. 

Oddziały zamiejscowe przy ul. Jesiennej 42

Oddziały zamiejscowe zajmują wydzielone skrzydło w Szkole Podstawowej nr 49. Do budynku prowadzi 1 osobne wejście. Do wejścia głównego prowadzi 1 stopień. Przy drzwiach wejściowych, po prawej stronie znajduje się dzwonek w celu przywołania osoby, która ręcznie otworzy drzwi. Brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wydzielonego obszaru kontroli.

Budynek główny przy ul. Aleja Wojska Polskiego 73

Budynek ma 2 kondygnacje, aby wejść na piętro należy pokonać 22 stopnie. W budynku nie ma windy, toaleta dla osób dorosłych znajduje się w szatni personelu, brak możliwości wjazdu wózkiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Oddziały zamiejscowe przy ul. Jesiennej 42

Budynek ma 2 kondygnacje, aby wejść na piętro należy pokonać 22 stopnie. W budynku nie ma windy, toaleta dla osób dorosłych znajduje się na 1 piętrze, brak możliwości wjazdu wózkiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

W obydwóch budynkach nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Każdej osobie z niepełnosprawnością, w budynku głównym – intendentka lub referentka, a w oddziałach zamiejscowych – pomoc nauczyciela lub wicedyrektor zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Budynek główny przy ul. Aleja Wojska Polskiego 73

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Oddziały zamiejscowe przy ul. Jesiennej 42

W odległości ok. 100 m od wejścia głównego, na parkingu osiedlowym znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku głównego Przedszkola nr 8, jak i oddziałów zamiejscowych. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku głównym, jak i w oddziałach zamiejscowych brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.