Strona główna » Nabór

Nabór

Pracując w oparciu o rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), lista dzieci przyjętych na rok 2023/2024 do naszego przedszkola, dostępna jest w placówce.

Zapraszamy Rodziców dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola. Rekrutacja odbywa się papierowo w siedzibie placówki. Zapraszamy do zapoznania się na stronie przedszkola z naszą ofertą.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Ostatnie wolne miejsca czekają.

Załącznik do Uchwały Nr 11 z dnia 19.12.2023 Rady Pedagogicznej MPI nr 43 w Częstochowie

Regulamin przyjęć dzieci z niepełnosprawnością do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie.

Na podst. Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 925.LXIX.2022 z dn.17 listopada 2022r. oraz Statutu MPI nr 43 w Częstochowie

1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
b) wniosku – zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 2 stycznia bieżącego roku., dokumenty przyjmujemy do zakończenia elektronicznej rekrutacji lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc. 
3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
5.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
6. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
7. Jeżeli dziecko we wrześniu nie uczęszcza do przedszkola bez usprawiedliwienia przez okres dwóch tygodni, traktujemy to jak rezygnację.


                                                                                              oprac. Zespół Specjalistów MPI 43

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 4 marca 2024 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2024 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Do pobrania:

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji.

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 23.02.2024 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 4 – 15 marca 2024 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres do zalogowania dla kandydatów zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 08:00 w dniu 04.03.2024 r. System zostanie zamknięty w dniu 15.03.2024 r. o godz. 15.00.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki- otwarcie strony dla rodziców 19.04.2024 godz. 8.00

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie od 22.05.2024 godz.8:00 do 29.05.2024 godz.15:00

Kryteria naboru, sposób dokumentowania oraz liczba punktów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

LP.Nazwa kryteriumSposób dokumentowaniaLiczba punktów
1.Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym.oświadczenie we wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców (lub samotnego rodzica22
2.Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu20
3.Kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych) są zameldowani na pobyt stały, na terenie Miasta Częstochowy.oświadczenie na wniosku10
4.Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru.oświadczenie na wniosku6
5.Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.oświadczenie na wniosku3
6.Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje lub/i uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.oświadczenie we wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły)2

Załącznik do uchwały Nr 925.LXIX.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 17 listopada 2022 r.

Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
 2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
 3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
 6. Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego i wypełniają go odręcznie.
 7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola- niezależnie od sposobu wypełnienia – oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 04.03.2024 godz.8:00 do 15.03.2024 godz.15:00

(SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 8:00  w dniu 04.03.2024 r. – do tego czasu nie będzie możliwe logowanie)

 1. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 2. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 3. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 6. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 8. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona tradycyjnie, z wyłączeniem systemu elektronicznego, tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wniosek.
 9. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
 10. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.
 2. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko, przy czym informacja ta zostanie przesłana przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
 4. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
od 12.02.2024 godz.8:00 do 23.02.2024 godz.15:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 04.03.2024 godz.8:00 do 15.03.2024 godz.15:00od 22.05.2024 godz.8:00 do 29.05.2024 godz.15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 04.03.2024 do 29.03.2024od 22.05.2024 do 07.06.2024
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
09.04.2024 godz. 8:0014.06.2024 godz. 15:00
5.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
od 09.04.2024 godz. 8:00 do 16.04.2024 godz. 15:00od 17.06.2024 godz. 8:00 do 20.06.2024 godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19.04.2024 godz. 8:0024.06.2024 godz. 15:00

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA Nr 3171.2024 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do naszego przedszkola  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43ul.B.Czecha 1742-200 Częstochowa

tel. 034 362 30 33