godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

 

Programy własne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli placówki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia realizowane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Ramowy rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, plastyka, rytmika.
 

 

Zespół teatralny "Smyki"

Na terenie naszego przedszkola działa założony przez nauczycieli zespół teatralny "Smyki". Dzieci z tego zespołu mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności poprzez udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Cz-wie i Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej. Do zespołu tego należą zarówno dzieci w normie, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które dzięki swoim kolegom mogą w pełni uczestniczyć w uroczystościach rozwijając swoje zdolności. Zdobyte nagrody i wyróżnienia są doskonałą promocją naszej placówki w szerszym środowisku, a dla dzieci motywacją do dalszej efektywnej pracy związanej z rozwijaniem zainteresowań artystycznych.

Zespół wokalny "Dobroć"

W ramach arteterapii - (terapii przez sztukę) powstał w naszym przedszkolu w 2000 r. zespół wokalno-taneczny "Dobroć".
Zespół tworzą zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym założeniem naszego zespołu jest odnajdywanie i rozwijanie talentów tkwiących w dzieciach, promowanie ich w bliższym i dalszym środowisku, przełamywanie barier oraz czerpanie radości z odniesionych sukcesów.
Zespół "Dobroć" prezentował się wielokrotnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie, w Filharmonii Częstochowskiej, w Klubie "Politechnik" zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Specyfiką zespołu są cykliczne występy artystyczne dla pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej przy ul. Ogrodowej i Kontkiewicza.
Wspólna zabawa, muzykowanie i taniec pomaga w przezwyciężaniu własnych ograniczeń i słabości, daje radość samym dzieciom i ich rodzicom.

 

Od grudnia 2016 roku nasze przedszkole uczestniczy w projekcie "Bajkowe Przedszkole".

Program     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Piorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej , kształcenia podstawowego i średniego

Podziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokości jakości edukacji przedszkolnej

Nr projektu WND-RPSL.11.01.03-24-04C1/15-002


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek w sześciu miejskich przedszkolach
w Częstochowie.

1. Projekt „Bajkowe przedszkole” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa,
zwaną dalej Wnioskodawcą.
2. Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami w 6 publicznych przedszkolach
w Częstochowie poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek,
doposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 9 grudnia 2016 r. do 24 listopada 2017 r.
4. Projekt obejmie wsparciem 83 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym
oraz 55 nauczycieli/ek pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku
przedszkolnym.
5. Projektem zostaną objęte dzieci z niepełnosprawnościami z  miejskich przedszkoli
w Częstochowie, tj.:

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 w Częstochowie                                                                                                          Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie                                                      Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie
Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowa
Miejskie Przedszkole Integracyjne im. Małego Księcia w Częstochowie
Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie
  
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!