BIP godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP

NABÓR

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach.

 

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 2 marca do 13 marca 2015 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 18 marca do 1 kwietnia 2015 r. Pozostałe terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.

Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie urodzone w 2009 r., które od 1 września 2015 r. pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej UM pod adresem www.czestochowa.um.gov.pl.

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami przyjęć.

Regulamin przyjęć dzieci do Miejskiego przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przdszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 

* dostępny w pliku do pobrania na stronie

 1. Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w dokumencie: Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola*, wprowadzonym przez Miasto Częstochowa.
 2. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych.
 3. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidalizacji oddziaływań. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
  Rekrutację prowadzimy elektronicznie zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Częstochowa:www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

 

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)

 1. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów:
  a) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
  b) wniosku - zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
 2. Rekrutację na dany rok szkolny rozpoczynami 2 stycznia, dokumenty przyjmujemy do 30 marca. 17 kwietnia ogłasza się listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
 3. Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
 4. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
 5. W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny (3 miesiące), po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
 6. Możemy odmówić przyjęcia dzieciom z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
 7. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
 8. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.

 

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul. B. Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel. 034 362 30 33
e-mail mp43@edukacja.czestochowa.pl

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!