BIP godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP

NABÓR

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami przyjęć.

Regulamin przyjęć dzieci do Miejskiego przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przdszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 

* dostępny w pliku do pobrania na stronie

 1. Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w dokumencie: Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola*, wprowadzonym przez Miasto Częstochowa.
 2. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych.
 3. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidalizacji oddziaływań. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
  Rekrutację prowadzimy elektronicznie zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Częstochowa:www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

 

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)

 1. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów:
  a) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
  b) wniosku - zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
 2. Rekrutację na dany rok szkolny rozpoczynami 2 stycznia, dokumenty przyjmujemy do 30 marca. 17 kwietnia ogłasza się listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
 3. Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
 4. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
 5. W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny (3 miesiące), po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
 6. Możemy odmówić przyjęcia dzieciom z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
 7. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
 8. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.

 

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul. B. Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel. 034 362 30 33
e-mail mp43@edukacja.czestochowa.pl

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!