BIP Urząd Miasta Częstochowa OMEP

NABÓR

 

nabór
nabór
nabór
nabór

 

 

Elektroniczny nabór na rok szkolny 2014 / 2015 rozpocznie się w marcu (szczegóły na stronie Urzędu Miasta - www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl).

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyjmujemy od stycznia na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel./fax 362 30 33 lub przez e-mail mp43@edukacja.czestochowa.pl.

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona  w dwóch etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 3 marca do 11 marca 2013 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) rozpocznie się w  II połowie marca br. Terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.
Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej oraz urodzone w I połowie 2008 r.
 

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKLI - CZĘSTOCHOWA 2014

LP Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia Odpowiedzialność
1. Przygotowanie wdrożenia 10.02.2014 03.03.2014 VULCAN
2. Szkolenie użytkowników z placówek 03.03.2014 03.03.2014 VULCAN
3. Wprowadznie oferty placówek 03.03.2014 05.03.2014 Administrator PN
4. Weryfikacja oferty przez Organ Prowadzący 06.03.2014 10.03.2014 Administrator OP
5. Wprowadzenie danych dzieci kontynuujących 11.03.2014
godz. 8:00
(rodzice 03.03 - 11.03)
14.03.2014
godz. 15:00
Administraotor PN
6. Publikacja oferty - otwarcie strony dla rodziców 17.03.2014 godz. 9:00 VULCAN
7. Wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców 17.03.2014
godz. 9:00
04.04.2014
godz. 15:00
VULCAN
8. Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców 04.04.2014 godz. 15:00 VULCAN
9. Wprowadzenie i werfyikacja zgłoszeń przez placówki 17.03.2014
godz. 9:00
14.04.2014
godz. 15:00
Administrator PN
10. Szeregowanie listy chętnych 15.04.2014
godz. 8:00
16.04.2014
godz. 15:00
Administrator PN
11. Symulacja naboru 17.04.2014 23.04.2014 Administrator OP/PN
12. Pobieranie listy zakwalifikowanych 24.04.2014
godz. 8:00
24.04.2014
godz. 15:00
Administrator PN
13. Publikacja listy zakwalifikowanych - otwarcie strony dla rodziców 25.05.2014 godz. 9:00 VULCAN
14. Potwierdzenie woli przez rodziców 25.04.2014
godz. 9:00
06.05.2014
godz. 15:00
Administrator PN
15. Wprowadzenie potwierdzeń przez placówki 25.04.2014
godz. 9:00
07.05.2014
godz. 15:00
Administrator PN
16. Pobieranie listy przyjętych 08.05.2014
godz. 8:00
08.05.2014
godz. 15:00
Administrator PN
17. Publikacja listy przyjętych 09.05.2014 godz. 9:00 VULCAN
18. Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca do ustalenia do ustalenia Administrator OP/PN

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zgłaszanych do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców, na której będą mogli wypełnić wniosek i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi  17 marca br. o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 4. kwietnia br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r.

Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej oraz dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r., objęte obowiązkiem szkolnym od 1.09.2014 r.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ww. informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. Do 4 kwietnia br. jest czas na wybór i złożenie wniosku.

Kolejne informacje będą przekazywane na bieżące zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, jak również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

 

Ogólne zasady naboru

Kryteria naboru

Harmonogram rekrutacji

 

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych i składania dokumentów na rok szkolny 2014/2015:

03 - 11 marca 2014 r.
Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

17 marca - 04 kwietnia 2014 r.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz otwarcie strony dla rodziców celem rejestracji wniosków o przyjecie.

17 marca - 04 kwietnia 2014 r.
Złoenie podpisanego wniosku o przyjecie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 kwietnia 2014 r.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym moliwosci sprawdzenia, gdzie kandydat został zakwalifikowany do przyjecia.

25 kwietnia - 6 maja 2014 r.
Pisemne potwierdzenie woli zapisu kandydata w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

09 maja 2014 r.
Opublikowanie list dzieci przyjetych i nieprzyjetych. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym moliwosci sprawdzenia, gdzie kandydat został przyjety.


od 09 maja 2014 r.
Uruchomienie procedury odwoławczej.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjetych i nieprzyjetych rodzic moe wystapic do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzadzenie uzasadnienia odmowy przyjecia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wniesc do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej.  Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły słuy skarga do sadu administracyjnego.

 

 

Zasady ogólne naboru do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Czestochowie
na rok szkolnym 2014/2015:


Ilekroc w zasadach jest mowa o rodzicach naley przez to rozumiec równie opiekunów prawnych.

1. Wszystkie dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 r.) zobowiazane sa do odbycia obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (nale"y je zapisac do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespole badz do przedszkola) lub podjecia nauki w klasie I-szej szkoły podstawowej (zło"enie odpowiedniego zgłoszeni/wniosku do szkoły podstawowej).

2. Wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 2009) zobowiazane sa do odbycia obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (nale"y je zapisac do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespole badz do przedszkola).

3. Kolejnosc zgłoszen przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszenstwo w przyjeciu dziecka do przedszkola.

4. Rodzice moga wskazac maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadza rekrutacje dzieci z okreslonego rocznika.

5. Rodzice wypełniaja w formie elektronicznej wniosek o przyjecie do przedszkola znajdujacy sie na stronie internetowej pod adresem http://czestochowa.przedszkola.vnabor.pl/.

6. Osoby niemajace dostepu do internetu pobieraja wniosek o przyjecie do placówki w przedszkolu i szkole podstawowej, zespole i wypełniaja go odrecznie.

7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjecie do przedszkola - niezale"nie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzajace dane zawarte we wniosku nale"y zło"yc w placówce pierwszego wyboru w terminie od 17 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. w czasie pracy placówki.

8. Niezło"enie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjeciem do wiadomosci faktu, i" dane kryterium nie bedzie brane pod uwage na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.

10. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołaczaja dokumenty/oswiadczenia potwierdzajace spełnianie kryteriów.

11. Oswiadczenia składa sie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznan. Składajacy oswiadczenie jest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci: „Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zło"enie fałszywego oswiadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oswiaty).

12. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole komisja rekrutacyjna.

13. Przewodniczacy komisji rekrutacyjnej mo"e "adac dokumentów potwierdzajacych okolicznosci zawarte w oswiadczeniach, (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oswiaty) w terminie przez niego wyznaczonym lub mo"e zwrócic sie do prezydenta, własciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicznosci.

14. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych bedzie przeprowadzona odrebnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszaja sie
bezposrednio do własciwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której bedzie prowadzony nabór i tam składaja podania.

15. W rekrutacji moga wziac udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Czestochowy. Dzieci nie bedace mieszkancami Czestochowy beda mogły brac udział w rekrutacji uzupełniajacej, tylko do tych placówek, które beda dysponowały wolnymi miejscami.

16. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastapi po zakonczeniu postepowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzale"niona od wieku i liczby dzieci kontynuujacych wychowanie przedszkolne i przyjetych w procesie rekrutacyjnym.

17. Jesli po zakonczeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole lub szkoła podstawowa beda dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki do konca sierpnia przeprowadzi rekrutacje uzupełniajaca. Terminy rekrutacji uzupełniajacej zostana okreslone po zakonczeniu rekrutacji zasadniczej.

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

1. Kryteria wynikające z ustawy:

 

Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa
Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Rodzaje odpowiedzi Liczba punktów
Kryteria podstawowe (ustawowe)
1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowy oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 1000 pkt
Nie blokada
2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
3. Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
4. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
5. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
Kryteria dodatkowe
9. Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, który(a) pracuje, studiuje/uczy się w trybie dziennym oświadczenie na Wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojgu rodziców lub samotnego rodzica Tak 32 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
10. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 16 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
11. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu pierwszego wyboru oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 8 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
12. Kandydat w 2014 roku jest czterolatkiem oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 4 pkt
Nie 0 pkt
13. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej, będący pod nadzorem kuratora sądowego lub pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 2 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
14. Kandydat, który w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza do Żłobka Miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego oświadczenie na Wniosku o uczęszczaniu do Żłobka Miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego (nazwa przedszkola/szkoły) Tak 1 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

 

Prosimy zapoznać się z regulaminami przyjęć.

Regulamin przyjęć dzieci do Miejskiego przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przdszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 

* dostępny w pliku do pobrania na stronie

 1. Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w dokumencie: Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola*, wprowadzonym przez Miasto Częstochowa.
 2. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych.
 3. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidalizacji oddziaływań. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
  Rekrutację prowadzimy elektronicznie zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Częstochowa:www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

 

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.

(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporzędzenie z 9 lutego 2007 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)

 1. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów:
  a) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
  b) wniosku - zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
 2. Rekrutację na dany rok szkolny rozpoczynami 2 stycznia, dokumenty przyjmujemy do 30 marca. 17 kwietnia ogłasza się listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
 3. Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
 4. Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
 5. W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny (3 miesiące), po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
 6. Możemy odmówić przyjęcia dzieciom z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
 7. Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
 8. Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.

 

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul. B. Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel. 034 362 30 33
e-mail mp43@edukacja.czestochowa.pl

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!