godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

         

 

NABÓR

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH , A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6 -letnie .                    Natomiast od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-,4-,5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.
 
I ETAP
 
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , zespole szkół lub zespole szkolno - przedszkolnym w terminie do 7 kwietnia 2017 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego  dziecka w kolejnym roku szkolnym . Brak potwierdzenia       w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu /oddziałe przedszkolnym.
 
II ETAP
 
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola /oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego ( SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 14.04.2017 ).
 
III ETAP
 
Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego     w terminie 31 maja - 7 czerwca 2017r.
 
 
Ponadto informujemy ,że w latach szkolnych 2017/2018,2018/2019 i 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne będą oferowały miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art.90 ust.1b ustawy  o systemie oświaty m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł , z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie).
 
1.Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II ", ul.Matejki 67/69
2.Przedszkole Niepubliczne "Małe Bambino", ul.Podchorążych 58
3.Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich , ul.Sieroszewskiego 16
 
 
TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego , w tym terminy składania dokumentów , na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych    w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa
 
 
Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w

publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

kryteriów  branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.04.2017

godz. 9:00

do 28.04.2017

godz.15:00

od 31.05.2017

godz.9:00

do 07.06.2017

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnienie

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.04.2017

do 11.05.2017

od 31.05.2017

do 20.06.2017

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kadydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

18.05.2017

godz.9:00

26.06.2017

godz.9 :00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego

oświadczenia

od 18.05.2017

godz.9:00

do 24.05.2017

godz.15:00

od 26.06.2017

godz.9:00

do 28.06.2017

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjetych

26.05.2017

godz.15:00

30.06.2017

godz.15:00

 
 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  www.czestochowa.pl
 
 
Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego  nr 43 w Częstochowie.
  
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.
(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenie              z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych rozporządzenie z 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola).
 
 
        1.Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w regulaminie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43                          w Częstochowie
        2.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych
        3.Liczebność grup jest ograniczona , gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań
        4.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez              
          usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
 
Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola                                                    Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009                             
( w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych , rozporządzenie z 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 
       1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
           a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu                                integracyjnym
           b) wniosku- zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
       2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 2 stycznia 2017 r. , dokumenty przyjmujemy                        do 30 marca 2017r. lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc, 17 kwietnia ogłasza się                       listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
        3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się              rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości            dziecka.
        4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
        5.W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące)                 po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
        6.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu             umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
        7.Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
        8.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez  
           usprawiedliwienia,traktujemy to jako rezygnację.
 
 
 
                                            
 
 
        
 
Zapraszamy do naszego przedszkola
 
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul.B.Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel.034 362 30 33
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!