godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

         

 

NABÓR

 
 
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 14-21 maja 2018 r.

 

Adres strony internetowej dla nowych kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 14 do 21 maja 2018 r.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu tym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Nowością w rekrutacji uzupełniającej jest udział 2 nowych przedszkoli niepublicznych, które będą oferowały wychowanie przedszkolne bez pobierania czesnego (obowiązują ustalone przez przedszkole opłaty za wyżywienie i wybrane zajęcia dodatkowe). Są to: Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki" przy ul. Krakowskiej 1 oraz Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole przy ul. Żwirki i Wigury 6/14.

Do pobrania:
1. Ogólne zasady rekrutacji.
2. Kryteria rekrutacji.
3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
4. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wybranych przedszkoli niepublicznych.

 

 
 
 
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 
Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
 
 
Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 9 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.
 
Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 23 marca 2018 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.
 
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 9 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
 
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
 
W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.
 
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
 
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.
 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
 
 
 
Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019:

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.

2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.

3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.

4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

6. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki w przedszkolu i szkole podstawowej, zespole i wypełniają go odręcznie.

7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 9 marca 2018 r do 23 marca 2018 r. w czasie pracy placówki.

8. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.

10. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

11. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

13. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.

14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

15. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.

16. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.

17. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.

18. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.

19. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.

20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko.

21. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 
 
Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa
Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Rodzaje odpowiedzi Liczba punktów
Kryteria podstawowe (ustawowe)
1 Kandydat z rodziny wielodzietnej
(3 i więcej dzieci)
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
2 Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
Kryteria dodatkowe (gminne)
1 Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców lub samotnego rodzica Tak 32 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
2 Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku Tak 16 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
3 Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku Tak 8 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
4 Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku Tak 4 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
5 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły) Tak 2 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
6 Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszcza do żłobka Miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do żłobka Miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego (nazwa przedszkola/szkoły) Tak 1 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 
 
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.
 
I ETAP
 
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej , zespole szkół lub zespole szkolno - przedszkolnym w terminie do 2 marca 2018 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego  dziecka w kolejnym roku szkolnym . Brak potwierdzenia       w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu /oddziałe przedszkolnym.
 
II ETAP
 
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola /oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 9 marca do 23 marca 2018 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego ( SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 09.03.2018 ).
 
III ETAP
 
Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego     w terminie 14 maja - 21maja  2018r.
 
 
Ponadto informujemy ,że w latach szkolnych 2017/2018,2018/2019 i 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art.17 ust.1 ustawy  o finansowaniu zadań  oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł , z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe).
 
1.Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II ", ul.Matejki 67/69
2.Przedszkole Niepubliczne "Małe Bambino", ul.Podchorążych 38
3.Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich , ul.Sieroszewskiego 16
 
 
TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych    w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa
 
 
Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w

publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

kryteriów  branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9.03.2018

godz. 9:00

do 23.03.2018

godz.15:00

od 14.05.2018

godz.9:00

do 21.05.2018

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnienie

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9.03.2018

do 30.03.2018

od 14.05.2018

do 25.05.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kadydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2018

godz.9:00

5.06.2018

godz.9 :00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego

oświadczenia

od 24.04.2018

godz.9:00

do 07.05.2018

godz.15:00

od 05.06.2018

godz.9:00

do 12.06.2018

godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjetych

10.05.2018

godz.09:00

15.06.2018

godz.09:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych www.czestochowa.pl
 
 
 
Szkoły podstawowe, zespoły szkół i zespoły szkolno-przedszkolne, w których zorganizowano oddziały przedszkolne
 
LP. SZKOŁA PODSTAWOWA ULICA I NR TELEFON E-MAIL BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ADRES STRONY INTERNETOWEJ
1 SP NR 1 IM. ZDOBYWCÓW PRZESTWORZY KSIĘŻYCOWA 6 361-49-71 sp01@edukacja. czestochowa.pl sp01.bip. czestochowa.pl sp1.czest.pl
2 SP NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO BACZYŃSKIEGO 2A 364-14-08 sp02@edukacja. czestochowa.pl sp02.bip. czestochowa.pl sp2.czest.pl
3 SP NR 8 IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ SZCZYTOWA 28/30 363-14-77 sp08@edukacja. czestochowa.pl sp08.bip. czestochowa.pl spnr8hposwiatowskiej. czest.pl
4 SP NR 11 IM. MARII DĄBROWSKIEJ FESTYNOWA 24 361-78-59 sp11@edukacja. czestochowa.pl sp11.bip. czestochowa.pl szkola_podstawowa_11. republika.pl
5 SP NR 12 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO WARSZAWSKA 31 374-07-28 sp12@edukacja. czestochowa.pl sp12.bip. czestochowa.pl sp12.ids.czest.pl
6 SP NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WRĘCZYCKA 111/115 362-86-33 sp13@edukacja. czestochowa.pl sp13.bip. czestochowa.pl sp13.edu.pl
7 SP NR 15 WIRAŻOWA 8 369-91-15 sp15@edukacja. czestochowa.pl edukacja.bip. czestochowa.pl  
8 SP NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 130 323-13-81 sp17@edukacja. czestochowa.pl sp17.bip. czestochowa.pl sp17.ids.czest.pl
9 SP NR 24 IM. JANA MARCINA SZANCERA HUBERMANA 7 364-34-05 sp24@edukacja. czestochowa.pl sp24.bip. czestochowa.pl sp24czestochowa. edupage.org
10 SP NR 25 IM. STANISŁAWA STASZICA RĘDZIŃSKA 23 362-15-83 sp25@edukacja. czestochowa.pl sp25.bip. czestochowa.pl sp25.nets.pl
11 SP NR 27 ROZDOLNA 5 361-71-39 zs3@edukacja. czestochowa.pl edukacja.bip. czestochowa.pl  
12 SP NR 32 IM. JERZEGO DUDY – GRACZA PRZERWY-TETMAJERA 40 323-13-84 sp32@edukacja. czestochowa.pl edukacja.bip. czestochowa.pl  
13 SP NR 35 OGRODOWA 50/64 360-53-03 sp35@edukacja. czestochowa.pl sp35.bip. czestochowa.pl sp35czestochowa.prv.pl
14 SP NR 37 IM. JANA PAWŁA II WIELKOBORSKA 54 362-91-04 sp37@edukacja. czestochowa.pl sp37.bip. czestochowa.pl szkola37czest. edupage.org
15 SP NR 42 IM. JANA BRZECHWY ALEJA ARMII KRAJOWEJ 68A 325-16-08 sp42@edukacja. czestochowa.pl sp42.bip. czestochowa.pl sp42.czest.pl
16 SP NR 48 SCHILLERA 5 322-22-51 sp48@edukacja. czestochowa.pl sp48.bip. czestochowa.pl sp48.czest.pl
17 SP NR 53 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ORKANA 95/109 363-38-60 sp53@edukacja. czestochowa.pl sp53.bip. czestochowa.pl szkola53cz.cba.pl
18 SP NR 54 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI KUKUCZKI 30 362-50-05 zsintegr@edukacja. czestochowa.pl zs1.bip. czestochowa.pl zs1.czest.pl
19 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 (SP40 I MP2) ALEJA JANA PAWŁA II 95 324-53-34 zsp1@edukacja. czestochowa.pl zsp1.bip. czestochowa.pl zs-pnr1.czest.pl
20 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2 (SP10 I MP22) OLSZTYŃSKA 42 361-89-79 zsp2@edukacja. czestochowa.pl zsp2.bip. czestochowa.pl zsp2.neostrada.pl
21 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3 (SP20 I MP28) ŁUKASIŃSKIEGO 70/74 323-13-82 zsp3@edukacja. czestochowa.pl zsp3.bip. czestochowa.pl zsp3.ids.czest.pl
22 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4 (SP51 I MP39) POŁANIECKA 50 362-78-74 zsp4@edukacja. czestochowa.pl zsp4.bip. czestochowa.pl sp51.kylos.pl
23 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 5 (SP18 I MP40) ŚW. BARBARY 32 365-11–06 zsp5@edukacja. czestochowa.pl zsp5.bip. czestochowa.pl zsp5czest. szkolnastrona.pl
 
 
 
Miejskie przedszkola
 
LP. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE ULICA I NR TELEFON E-MAIL BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ADRES STRONY INTERNETOWEJ
1 MP NR 1 IM. MISIA USZATKA SZYMANOWSKIEGO 9 324-35-20 mp01@edukacja. czestochowa.pl mp01.bip. czestochowa.pl mp1czest. szkolnastrona.pl
2 MP NR 3 IM. BAJKOWEJ KRAINY FOCHA 55 324-56-41 mp03@edukacja. czestochowa.pl mp03.bip. czestochowa.pl mp03czest. szkolnastrona.pl
3 MP NR 4 IM. JANA BRZECHWY WITKIEWICZA 4 323-16-72 mp04@edukacja. czestochowa.pl mp04.bip. czestochowa.pl mp4czest. szkolnastrona.pl
4 MP NR 5 IM. J. KILIŃSKIEGO GÓRSKA 8/10 363-49-39 mp05@edukacja. czestochowa.pl mp05.bip. czestochowa.pl mp5czestochowa. szkolnastrona.pl
5 MP NR 6 SOSNOWA 22/28 363-48-01 mp06@edukacja. czestochowa.pl mp06.bip. czestochowa.pl  
6 MP NR 7 MIRECKIEGO 25 323-45-80 mp07@edukacja. czestochowa.pl mp07.bip. czestochowa.pl mp7czest. szkolnastrona.pl
7 MP NR 8 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 73 363-42-34 mp08@edukacja. czestochowa.pl mp08.bip. czestochowa.pl mp8czest. szkolnastrona.pl
8 MP NR 9 SABINOWSKA 81/83 365-81-30 mp09@edukacja. czestochowa.pl mp09.bip. czestochowa.pl mp9czest. szkolnastrona.pl
9 MP NR 10 KONWALIOWA 105 365-89-50 mp10@edukacja. czestochowa.pl mp10.bip. czestochowa.pl mp10.czwa.eu
10 MP NR 11 KURPIŃSKIEGO-PONUREGO 6 325-31-22 mp11@edukacja. czestochowa.pl mp11.bip. czestochowa.pl mp11czest. szkolnastrona.pl
11 MP NR 12 BRONIEWSKIEGO 18 325-40-67 mp12@edukacja. czestochowa.pl mp12.bip. czestochowa.pl przedszkole12. gre.pl
12 MP NR 13 IM. KRECIKA GWIEZDNA 2 361-37-66 mp13@edukacja. czestochowa.pl mp13.bip. czestochowa.pl mp13czest. szkolnastrona.pl
13 MP NR 14 BACZYŃSKIEGO 11 362-23-50 mp14@edukacja. czestochowa.pl mp14.bip. czestochowa.pl mp14.republika.pl
14 MP NR 15 IM. JANA PAWŁA II MICHAŁOWSKIEGO 32 322-22-50 mp15@edukacja. czestochowa.pl mp15.bip. czestochowa.pl mp15.czest.pl
15 MP NR 16 STARZYŃSKIEGO 9 362-63-83 mp16@edukacja. czestochowa.pl mp16.bip. czestochowa.pl przedszkole16. czest.pl
16 MP NR 17 IM. SIEDMIU KRASNOLUDKÓW KOZIA 18 324-36-79 mp17@edukacja. czestochowa.pl mp17.bip. czestochowa.pl przedszkole17. edupage.org
17 MP NR 18 KRUSZWICKA 2/4 362-85-36 mp18@edukacja. czestochowa.pl mp18.bip. czestochowa.pl  
18 MP NR 19 SZKOLNA 1 363-16-65 mp19@edukacja. czestochowa.pl mp19.bip. czestochowa.pl  
19 MP NR 20 WIERZBOWA 20 363-30-78 mp20@edukacja. czestochowa.pl mp20.bip. czestochowa.pl mp20czest. szkolnastrona.pl
20 MP NR 21 PRZEMYSŁOWA 6 324-67-72 mp21@edukacja. czestochowa.pl mp21.bip. czestochowa.pl  
21 MP NR 23 IM. JASIA I MAŁGOSI SZYMANOWSKIEGO 3A 324-57-08 mp23@edukacja. czestochowa.pl mp23.bip. czestochowa.pl mp23.pl
22 MP NR 25 IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA WITTIGA 1 360-41-59 mp25@edukacja. czestochowa.pl mp25.bip. czestochowa.pl przedszkole25.cze.pl
23 MP NR 26 IM KRASNALA HAŁABAŁY DUNIKOWSKIEGO 10 324-36-43 mp26@edukacja. czestochowa.pl mp26.bip. czestochowa.pl mp26.pl
24 MP NR 27 KRASIŃSKIEGO 1 364-09-25 mp27@edukacja. czestochowa.pl mp27.bip. czestochowa.pl  
25 MP NR 29 OSADA MŁYŃSKA 1 361-85-02 mp29@edukacja. czestochowa.pl mp29.bip. czestochowa.pl mp29.edupage.org
26 MP NR 30 CZAJKOWSKIEGO 3 365-99-20 mp30@edukacja. czestochowa.pl mp30.bip. czestochowa.pl  
27 MP NR 31 LUDOWA 95A 325-71-30 mp31@edukacja. czestochowa.pl mp31.bip. czestochowa.pl mp31czestochowa. szkolna.net
28 MP NR 32 ŚW. ROCHA 247 362-71-47 mp32@edukacja. czestochowa.pl mp32.bip. czestochowa.pl mp32czestochowa. szkolnastrona.pl
29 MP NR 33 PRZERWY-TETMAJERA 8 323-10-91 mp33@edukacja. czestochowa.pl mp33.bip. czestochowa.pl  
30 MP NR 34 KWIATKOWSKIEGO 6 325-59-97 mp34@edukacja. czestochowa.pl mp34.bip. czestochowa.pl p34czestochowa. edupage.org
31 MP INTEGRACYJNE NR 35 IM. MAŁEGO KSIĘCIA 1 MAJA 5/7 324-72-80 mp35@edukacja. czestochowa.pl mp35.bip. czestochowa.pl mp35.czest.pl
32 MP NR 36 KUKUCZKI 4 362-37-56 mp36@edukacja. czestochowa.pl mp36.bip. czestochowa.pl mp36czest. szkolnastrona.pl
33 MP NR 37 SPORTOWA 85 363-71-15 mp37@edukacja. czestochowa.pl mp37.bip. czestochowa.pl przedszkole-montessori. czest.pl
34 MP NR 38 OKULICKIEGO 63 322-70-11 mp38@edukacja. czestochowa.pl mp38.bip. czestochowa.pl 38mp.czest.pl
35 MP NR 41 POWSTAŃCÓW 9/11 365-85-91 mp41@edukacja. czestochowa.pl mp41.bip. czestochowa.pl mp41czest. szkolnastrona.pl
36 MP NR 42 POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 16 325-43-38 mp42@edukacja. czestochowa.pl mp42.bip. czestochowa.pl mp42.czest. szkolnastrona.pl
37 MP INTEGRACYJNE NR 43 CZECHA 17 362-30-33 mp43@edukacja. czestochowa.pl mp43.bip. czestochowa.pl mp43.czest.pl
38 MP NR 44 GILOWA 23 361-60-92 mp44@edukacja. czestochowa.pl mp44.bip. czestochowa.pl  
 
 
 
Przedszkola niepubliczne biorące udział w rekrutacji elektronicznej*
 
LP. NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ULICA I NR TELEFON E-MAIL ADRES STRONY INTERNETOWEJ
1 Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II" Matejki 67/69 510 945 221
609 225 489
dyrekcja@dobreprzedszkola. czest.pl facebook.com/niebianskienutki2
2 Przedszkole Niepubliczne "Małe Bambino" Podchorążych 38 697 024 094 malebambino@gmail.com malebambino.pl
3 Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Sieroszewskiego 16 34 369 70 91 przedszkolespsk@gazeta.pl przedszkole.c0.pl
4 Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki" Krakowska 1 510 945 221
609 225 489

dyrekcja@dobreprzedszkola.czest.pl

facebook.com/niebianskienutki1
5 Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole Żwirki i Wigury 6/14 668957433 kontakt@plastusiowe-przedszkole.pl plastusiowe-przedszkole.pl
 
*WYBRANE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE ZOBOWIĄZAŁY SIĘ DO PRZESTRZEGANIA, W LATACH 2017/2018, 2018/2019 I 2019/2020, M.IN. NIŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW:
- zapewnienia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszego niż 5 godzin;
- pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym, że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat;
- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli publicznych;
- zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającej maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, tj. 25;
- stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli określonych w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe.
 
 
 
Regulamin przyjęć dzieci z niepełnosprawnością do Przedszkola Integracyjnego  nr 43 w Częstochowie.
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.
(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenie z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych rozporządzenie z 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola).
 
 
1.Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w regulaminie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
2.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych
3.Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań
4.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
 
Regulamin przyjęć dzieci z niepełnosprawnością do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009 
( w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych , rozporządzenie z 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 
1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
b) wniosku- zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 2 stycznia 2018 r., dokumenty przyjmujemy do 30 marca 2018r. lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc, 17 kwietnia ogłasza się listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
5.W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące) po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
6.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do naszego przedszkola
 
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul.B.Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel.034 362 30 33
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!