Strona główna » Przedsięwzięcie grupa I

Przedsięwzięcie grupa I

Autorzy: Magdalena Majewska, Edyta Kubarska, Anna Wróblewska


„DZIECKO  W  ŚWIECIE  MATEMATYKI  –  ROZWIJANIE  KOMPETENCJI  PRZEDSZKOLAKA   Z  ZAKRESU  EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ”

  Matematyka nazywana jest powszechnie królową nauk. Uczy myślenia, wnioskowania, wprowadza pewien ład i porządek. Ponieważ najintensywniejszy rozwój dziecka następuje w wieku przedszkolnym, to właśnie przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej sfery pojęciowej dziecka.
Założenia przedsięwzięcia uwzględniają fakt, iż dziecko w wieku przedszkolnym nabywa wiele umiejętności oraz rozwija zainteresowania, a istota jego rozwoju jest mądrze zorganizowany proces uczenia się. Zajęcia edukacyjne zawarte w niniejszym przedsięwzięciu pokazują, iż nabywaniu        i rozwijaniu nowych umiejętności towarzyszą procesy myślenia, takie jak: synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.
Organizowane w niniejszym przedsięwzięciu sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomaga
w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocuje wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.

Założenia przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała będzie w okresie od września 2020 roku do maja 2021 roku. Przedsięwzięcie realizowane będzie w grupie dzieci 3- 4 letnich, zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.
Przedsięwzięcie zostało opracowane, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Głównym jego założeniem jest przygotowanie dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do rozumienia których będą dochodzić poprzez samodzielne działanie.

Treści kształtujące zawarte w przedsięwzięciu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i obejmują następujące bloki tematyczne:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
 5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 6. Klasyfikacja.
 7. Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
 8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
 9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 10. Intuicje geometryczne.
 11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej.
 13.  Waga i ważenie.
 14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych
  w sposób dostępny dla sześciolatków.

Cele ogólne przedsięwzięcia:

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej;
 • nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej;
 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych
   w codziennym życiu;
 • stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy;
 • rozwijanie inteligencji  operacyjnej,  czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie   procesów   różnicowania   i   klasyfikacji,   przekształcania, umiejętności wyznaczania  konsekwentnych   serii,  przewidywania  wydarzeń,   po doświadczenia z zastosowaniem obranej jednostki pomiaru;
 • kształcenie intuicji matematycznych czyli uczenie liczenia z przestrzeganiem reguł;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania  światem matematyki;
 • rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości.