Strona główna » ‘Ladybirds play with English’ zabawa z językiem angielskim

‘Ladybirds play with English’ zabawa z językiem angielskim

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodyczno – programowym

Autor innowacji: mgr Izabela Paryż

Nazwa placówki: Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

Adres: ul. B. Czecha 17, 42-224 Częstochowa

Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczno – programowa

Czas realizacji: 01.09.2021r–30.06.2022r z możliwością kontynuacji w następnych latach

Zasięg innowacji: dzieci 5-letnie (łącznie 20 dzieci, w normie rozwojowej i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Motywacja do wprowadzenia innowacji: praktyczne zintegrowanie treści, metod i celów nauczania w języku obcym z językiem ojczystym, by dziecko mogło poznać świat, a także wyrazić siebie zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie.

Programy i podręczniki, na których oparta jest innowacja:

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Warszawa 2017;
 • Metoda innowacyjna oparta jest na programie Super Simple Learning
 • „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-6 lat; Ewa Wodzicka – Dondziłło, 2017r Wydawnictwo JUKA
 • Podręcznik: I love BOO, MAC Edukacja

Inny język jest inną wizją życia.”

Federico Fellini

WSTĘP

W obecnych czasach niezwykle istotnym zadaniem jest kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi, nie tylko w obszarze naszego państwa i języka ojczystego, ale również poza nim. Zmusza nas do tego wszechogarniająca globalizacja powodująca otwieranie się granic państw na inne kultury, narodowości, języki. Wobec powyższego, rozwijanie kompetencji językowych samoistnie przenika w proces edukacji dzieci i dlatego im wcześniej rozpoczniemy naukę języka obcego, tym szybciej będzie on funkcjonował w życiu człowieka, jako zupełnie naturalne i swobodne narzędzie do komunikowania się z całym światem.  W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym nauczanie musi odbywać się w formie zabawy i to właśnie przedszkole jest miejscem, gdzie nauka nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek. Edukacja dzieci w tym wieku powinna być realizowana jako proces, który dzieje się niejako samoistnie, niezauważony, a przy tym owocny. Świat języka angielskiego daje wielkie możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej – daje nową moc i nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają język obcy w sposób naturalny, z łatwością naśladują nowe dźwięki, nie obawiają się popełniania błędów, posiadają łatwość intonacyjno – artykulacyjną, są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka, jak również kultury państw anglojęzycznych a poza tym być szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia.

IDEA WIODĄCA INNOWACJI

Pojęcie innowacji jest bardzo szerokie, obejmuje zdarzenia o różnym charakterze, tj. społeczne oraz psychologiczne, organizacyjne, zdarzenia techniczne i technologiczne. Definiując „innowację” stwierdzić należy, iż pochodzi ona od łacińskiego słowa „innovatio”, co oznacza odnowienie, tworzenie czegoś nowego.

Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako ,,ulepszanie”, ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”, ,,modernizacja”, ,,pozytywna zmiana”.

Innowacje pedagogiczne to:

 • nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/przedszkola,
 • działania odmienne od powszechnie obowiązujących,
 • zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji,
 • twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której szkoła/placówka została powołana.

Taką nowością, innowacją, realizowaną na placówce będzie wprowadzenie nowych działań, metod w proces nauczania języka angielskiego w przedszkolu tj:

 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci oraz poszerzanie zdobytych już kompetencji komunikacyjnych poprzez częsty kontakt z językiem angielskim, zapewniony podczas różnorodnych zajęć w przedszkolu, każdego dnia. (everyday English)
 • podejście multisensoryczne (polysensory approach) angażujące wszystkie zmysły dziecka: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, co powoduje równomierne stymulowanie obu półkul mózgowych i skutkuje wysokim

poziomem efektywności nauczania – dzieci lepiej pamiętają zdobytą wiedzę.

 • wzbogacenie treści, metod i celów zawartych w programie nauczania języka angielskiego materiałami multimedialnymi, np: wykorzystanie w pracy ogólnodostępnych platform edukacyjnych,( LearningApps.org; learnenglishkids.britishcouncil.org; supersimple.com ) do tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego, laptopa, tabletów itp. Innowacja stwarza zatem możliwość odejścia od prezentowania nowego materiału za pomocą tradycyjnych flashcard’ów na rzecz popularnych w internecie gif’ów czy animacji. (interactive English).

ZAŁOŻENIA INNOWACJI

➢ zakłada się wprowadzenie innowacji jako stałego elementu pracy w grupie dzieci 4-letnich „Biedronki” jako języka stosowanego w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zabaw, toalety, spożywania posiłków, czy wyjścia na spacer itp., równorzędnie z językiem ojczystym, we współpracy z nauczycielem wspierającym w grupie (wspomaganie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) i nauczycielem języka angielskiego.

➢ treści edukacji językowej będą pokrywać się z aktualnie realizowanymi treściami wyznaczonymi przez program języka angielskiego oraz z treściami realizowanymi podczas zajęć w przedszkolu,

➢ dzieci będą uczyć się za pomocą tego, co zobaczą, usłyszą, zrobią, czego dotkną, posmakują, powąchają, itp. = podejście multisensoryczne,

 • w celu uatrakcyjnienia zajęć i lepszej skuteczności nauczania języka angielskiego dzieci będą korzystać z dostępnych na placówce urządzeń multimedialnych: tablica multimedialna, dywan interaktywny, laptop, tablety itp.,

➢ język angielski będzie przyswajany w czasie śpiewania piosenek, recytacji krótkich wierszyków, powtarzania rymowanek, podczas zabaw ruchowych, krótkich inscenizacji,

➢ wprowadzane słownictwo opierać się będzie na prostych zwrotach, które dzieci rozumieją i słyszą na co dzień,

➢ zajęcia z języka angielskiego będą częścią wychowania przedszkolnego z praktyczną integracją treści, metod i celów nauczania w języku obcym i ojczystym.

Czas realizacji tej innowacji to 01.09.2021 do 30.06.2022 z możliwością przedłużenia jej na lata kolejne.

CEL OGÓLNY

Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim poprzez nowatorskie metody tj. multimedialne i multisensoryczne doświadczanie poznawcze dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

 • osłuchuje się z językiem angielskim każdego dnia
 • uczestniczy w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim, każdego dnia, w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zabaw, toalety, spożywania posiłków, czy wyjścia na spacer.
 • uczy się wielozmysłowo – „multisensorycznie” wykorzystując wszystkie kanały sensoryczne; wzrokowy, słuchowy, dotykowy, kinestetyczny i – w miarę możliwości – aktywizowanie również zmysłu węchu i smaku.
 • uczy się wykorzystywać nowoczesne technologie komputerowe i multimedialne do nauki języka obcego, efektywniej przyswaja treści językowe
 • wzbogaca sprawności komunikacyjne z najbliższym otoczeniem,
 • poznaje słownictwo, piosenki i rymowanki w języku angielskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami,
 • wzmacnia wiarę we własne możliwości,
 • właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty nauczyciela,
 • nazywa obiekty znajdujące się w jego otoczeniu,
 • poznaje kulturę i obyczaje dzieci z innych krajów.
 • ma szacunek do innych kultur, narodowości, ras oraz inności jako takiej,
 • poznaje obyczaje innych kręgów kulturowych,

Szczegółowy opis innowacji:

Innowacja ta skorelowana jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem języka angielskiego w przedszkolu „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” MAC Edukacja autorstwa Ewy Wodzickiej – Dondziłło oraz elementami programu ‘Super Simple Learning’, powstałego specjalnie z myślą o małych dzieciach. Dziecko uczy się tutaj języka dzięki doborowi odpowiednich słów i zwrotów, które utożsamiane są z kolorowymi i ciekawymi obrazkami. Utwory z programu ‘Super Simple Learning’ stanowią doskonałe źródło wiedzy i zabawy dla dzieci w każdym wieku, a także niezastąpione źródło inspiracji. Tempo piosenek pozwala nie tylko szybko je przyswajać, ale również poprawnie używać danego słownictwa. Nieodzownym źródłem wiedzy są proponowane przez autorów flashcards i worksheets – karty obrazkowe i karty pracy. Najistotniejszym jednak elementem tej innowacji jest codzienny kontakt przedszkolaków z językiem angielskim podczas nauki, zabawy, posiłków, czynności organizacyjno – porządkowych czy higienicznych, jak również uatrakcyjnienie codziennej nauki przy pomocy najnowocześniejszych osiągnięć technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie ekrany multimedialne, dywan interaktywny, laptopy, tablety itp. a także poznawanie języka angielskiego multisensorycznie = wielozmysłowo. Nie ma wątpliwości, że komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań. Multimedia dysponują wieloma funkcjami. Pozwalają dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służą do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Dzięki pracy z tablicą multimedialną, dywanem interaktywnym dzieci będą miały także możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych i eksperymentach. Dziecko może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie, łącząc myślenie z ruchem. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe. Multimedia mogą być stosowane na zajęciach dydaktycznych, podczas wprowadzania nowego tematu, jako przerywnik, jako utrwalenie materiału, podsumowanie zajęć, ewaluacja wiedzy, jako dodatkowe zajęcia dla chętnych, praca w grupie, indywidualna, zespołowa. Stymulatorem do podjęcia innowacji jest obserwacja rozwoju zainteresowań naszych wychowanków nowymi technologiami i nowinkami, które wspomagają pracę nauczyciela, ale i ukierunkowują dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

W niniejszej innowacji pedagogicznej autorka będzie korzystała również z założeń podejścia multisensorycznego, podnoszącego skuteczność nauczania języka obcego które:

 • angażuje wszystkie dzieci bez względu na liczebność grupy,
 • pomaga zorganizować ciekawe i efektywne zajęcia dla dzieci w tej grupie wiekowej,
 • umożliwia skuteczniejsze utrwalenie materiału dzięki aktywizacji wszystkich stylów sensorycznych i całego mózgu dziecka,
 • pomaga dzieciom rozwijać umiejętność samodzielnego uczenia się dzięki weryfikowaniu, które aktywności są dla nich najefektywniejsze.

Przetwarzając nowe informacje wszystkimi zmysłami, dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób dla nich naturalny: przez odkrywanie, badanie i doświadczanie świata.

Nauczanie przebiegające wielozmysłowo rozwija umiejętności: samodzielnego uczenia się, pracy w zespole, przezwyciężania trudności, planowania i organizowania pracy własnej bądź grupowej (…) sprzyja lepszemu poznawaniu siebie, budowaniu więzi w grupie oraz jest przyjazne dla dzieci, które wykazują specyficzne trudności w uczeniu się (Kotarba-Kańczugowska, 2010, s. 8).

Zakładane korzyści/ spodziewane efekty pracy

Dzieci i rodzice:

➢ dzieci zdobędą większą wiedzę językową, osłuchają się z językiem,

➢ poszerzą swój zasób słownictwa,

➢ będą ciekawe i zainteresowane językiem angielskim,

➢ wzmocnią wiarę we własne siły,

➢ rodzice odkryją potencjał i możliwości dziecka,

➢ stworzą warunki do lepszego rozwoju i zdobywania kolejnych umiejętności z języka

angielskiego

Nauczyciele i przedszkole:

➢ nauczyciele poszerzą swoją wiedzę z języka angielskiego,

➢ zacieśni się współpraca między nauczycielami,

➢ nastąpi promocja placówki przez wdrożenie nowej metody pracy.

Sposoby ewaluacji:

➢ poziom zadowolenia dzieci z własnych umiejętności i dokonań,

➢ obserwacja bieżących zajęć, analiza kart pracy,

➢ umieszczanie zdjęć z zajęć na stronie internetowej przedszkola jako forma nagrody za

efektywne zajęcia,

➢ rozmowy z nauczycielami i rodzicami,

➢ zajęcia otwarte dla rodziców,

➢ pozytywne opinie rodziców.

Izabela Paryż wraz z dziećmi z grupy II „Biedronki”