Strona główna » Przedsięwzięcie edukacyjne MPI 43

Przedsięwzięcie edukacyjne MPI 43

Przedsięwzięcie Edukacyjne ,,A jak będę dorosły to zostanę… – poznajemy zawody”

Zawód jest zbiorem zadań, zespołem czynności wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywany przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji oraz atrybutów. Dzieci w wyniku spotkań z przedstawicielami różnych zawodów będą miały okazje poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu.

Cel główny

 • poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów

Cele szczegółowe

 • rozumienie wartości pracy
 • uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka
 • kształtowanie u dzieci szacunku wobec ludzi bez względu na wykonywany zawód
 • rozumienie celowości wykonywanych zawodów
 • zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach i urzędach
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, np. strażaka, policjanta, lekarza, listonosza
 • poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem
 • przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych
 • współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat (zawód)
 • rozwijanie myślenia twórczego oraz wyobraźni
 • zwiększenie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci


Przedsięwzięcie edukacyjne będzie realizowane w terminie od października 2018 r. do czerwca  2019 r. w zależności od potrzeb, w formie jednodniowych zajęć tematycznych na określony temat, spotkań z zaproszonymi gośćmi oraz wyjść i zajęć w terenie.


W czasie trwania programu zostaną wykorzystane  aktywności dzieci w sferach:

 • intelektualnej,
 • ruchowej
 • werbalnej,
 • percepcyjnej,
 • muzycznej,
 • plastycznej,
 • manualnej

Planowane osiągnięcia dzieci:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;
 • wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;
 • wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;
 • wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;
 • umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu;
 • zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;
 • pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;
 • podejmuje próby dyskusji w zespole.

Przedsięwzięcie edukacyjne będzie przebiegało w trzech etapach.

Etap 1 – rozpoczęcie programu – zainspirowanie dzieci tematyką. Zorganizowanie zajęć dotyczących pracy najbliższych członków rodziny naszych przedszkolaków, opowieści na temat najciekawszych wykonywanych zajęć według przedszkolaków.

Etap 2 – realizacja programu – realizacja zadań postawionych do wykonania według określonego planu. Zajęcia organizowane będą raz w miesiącu i przeprowadzane zgodnie z przygotowanymi scenariuszami zajęć. Dzieci będą uczestniczyć w zorganizowanych spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych zawodów, możliwością obserwacji wykonywanej pracy oraz wysłuchaniem ciekawych opowieści .

Etap 3 – Ewaluacja- zorganizowanie konkursu podsumowującego poznanie wiadomości na temat poszczególnych zawodów, konkurs plastyczny,, Kim chcę zostać, jak będę dorosły”

PROPONOWANY PLAN DZIAŁAŃ

Temat zadaniaMiejsceTermin
Poznajemy zawody- Strażak, kolejarz, strażak miejski , policjantSpotkanie z policjantemSpotkanie z przedstawicielami pracowników PKPSpotkanie z przedstawicielami Straży MiejskiejPaździernik
Poznajemy zawody- Stomatolog, farmaceuta, lekarzWarsztaty edukacyjne Akademia Zdrowego Uśmiechu- wizyta ,stomatologa dziecięcego – Dentolandia,wycieczka do apteki, wizyta lekarza w przedszkoluListopad
Poznajemy zawody – GórnikZajęcia dydaktyczno edukacyjne w grupachGrudzień
Poznajemy zawody- Kucharz, piekarz, cukiernikMiejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 – zapoznanie dzieci z pracą kucharza- odwiedziny w kuchni przedszkolnej,wycieczka do piekarni JędrykaUdział dzieci w Akademi Małego CukiernikaStyczeń
Poznajemy zawody-listonoszWyjście na pocztę, wizyta listonosza w przedszkoluLuty
Poznajemy zawody- Fryzjer, kosmetyczkaWizyta naszych przedszkolaków w pobliskim salonie fryzjerskim oraz salonie kosmetycznymMarzec
Poznajemy zawody – WeterynarzWizyta w lecznicykwiecień
Poznajemy zawody- krawcowa, szewcWizyta w zakładzie krawieckim i zakładzie szewskimWyjazd do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieMaj
Poznajemy zawody- artysta malarz, rzeźbiarz, twórca ludowy, aktor, pisarzSpotkanie z aktorką, pisarką i podróżniczką Elżbietą BednarczykWarsztaty artystyczne z malarką Danutą KruliszewskąCzerwiec