Strona główna » Innowacja grupa III

Innowacja grupa III

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MOJE MIASTO, MÓJ DOM”

Imię i nazwisko autora: Justyna Ligmanowska, Renata Margas, Iwona Pilińska

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „ Moje miasto, mój dom”  jest moją odpowiedzią na zainteresowania dzieci, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów w pracy, w placówkach edukacyjnych zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje lekcji praktycznych, w których mogą osobiście doświadczyć . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba wyjścia naprzeciw potrzebom dzieci, aby mogły w sposób najbardziej przystępny nabierać wiedzy o otaczającym ich świecie.

Opis innowacji:

 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne pozwalają wzbogacić istniejący system oświatowy o nowe, nieszablonowe działania służące podnoszeniu skuteczności nauczania, w ramach których modyfikowane są warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. Dzięki wdrażanym innowacjom i eksperymentom  realizowane są treści programowe mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, a także będące odpowiedzią na wzrastające wymagania uczniów wobec szkoły.

II. Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest dla dzieci 5-6 letnich
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie zdjęć, tekstów, przedmiotów
– zapoznanie z historią miasta Częstochowy i jej najważniejszymi zabytkami oraz miejscami użyteczności publicznej
– wdrożenie pracy metodą poznawczą

III. Cele innowacji
Cel główny: Znajomość historii miasta Częstochowy i zapoznanie z najważniejszymi obiektami użyteczności publicznej i kulturalnej.

Cele szczegółowe:
 – poprawa znajomości miasta Częstochowy
– swobodne posługiwanie się środkami komunikacji miejskiej
 – zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym  miasta
 – kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, nabywanie wiedzy o historii miasta i regionu częstochowskiego
– przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, umiejętności posługiwania się środkami komunikacji miejskiej, przygotowanie do życia w społeczności przedszkolnej
 – publikacje na stronie internetowej przedszkola


IV. Metody i formy
Nauczyciel Justyna Ligmanowska co miesiąc lub według możliwości realizuje następujące zadania:
 – dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi poprzez wykłady, warsztaty i wyjścia do muzeum, teatru itp.
Dziecko:
– nabywa wiedzę o mieście w którym mieszka, poprzez wizyty w muzeum, filharmonii, teatrze, jazdę autobusem miejskim i wycieczkowym


V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez doświadczenie
 • Wykorzystują możliwości jakie daje zrównoważony rozwój i namacalne poznawanie
 • Mają możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego miasta
 • Uczą się historii miasta oraz poruszania się po nim komunikacją miejską,

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje swoja wiedzę i doświadczenie w nabywaniu wiedzy i umiejętnościprzez dzieci
 • Jest otwarty i zaangażowany w realizację przedsięwzięcia

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, rozszerzone. Są one poszerzeniem wiedzy na temat wiedzy skąd pochodzę i gdzie mieszkam. Przewidziano realizację ok. 7 bloków tematycznych:

 • Legenda o Częstochowie;
 • Poznanie historii miasta dzięki wizycie w Muzeum Częstochowskim i lekcji muzealnej;
 • Poranek muzyczny w Filharmonii Częstochowskiej;
 • Wizyta w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – spektakl dla dzieci i wizyta w kuluarach teatru;
 • Zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze;
 • Zwiedzanie miasta „ Londyńczykiem” – piętrowym autobusem

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
 – ankietę z rodzicami dotyczącą przydatności zajęć
 – rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi,
 – rozmowy z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi przedszkola.

VIII. Spodziewane efekty

 • Rozwój poznawczy dzieci poprzez indywidualne zaangażowanie w zajęcia
 • Zaangażowanie dzieci w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia
 • Ukierunkowanie na udział w życiu kulturalnym miasta

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez udział w wyjściach, warsztatach do miejsc użyteczności publicznej
 • Rozwój poznawczy dzieci
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci
 • Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z nabywania wiedzy  o miejscu zamieszkania i indywidualnym doświadczeniu dziecka poznającego świat,  w którym żyje. Poznawaniu i przebywaniu w miejscach użyteczności publicznej i kulturalnej. Kreowaniu postawy obywatelskiej i patriotycznej.