Strona główna » Składka żywieniowa

Składka żywieniowa

Od 01.09.2022 ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 26 maja 2022 r. stawka żywieniowa wyniesie 10, 00zł /dziesięć złotych/

ZARZĄDZENIE Nr 2199.2022

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 106 oraz art. 29 ust. 3, w związku z art.4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz §31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. W zarządzeniu nr 1972.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się jednolitą stawkę dzienną za posiłki wszystkich prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i działających dłużej niż 5 godzin oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, która wynosi 10 zł.

2. W przedszkolach zapewniających opiekę w czasie dłuższym niż 12 godzin stawka dzienna może być zwiększona o 2,50 zł z tytułu przygotowania kolacji”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

§ 4. Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy