Strona główna » Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego KARTKA WIELKANOCNA 2021

ORGANIZATOR:Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 ul. Czecha 17, 42-226 Częstochowa, tel: 34 3623033

Koordynatorzy Konkursu: J.Ligmanowska, R.Margas, I.Pilińska, A. Szczepańczyk, A. Wróbel

Cel konkursu:

-popularyzacja plastycznej twórczości dzieci;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej;

– kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat

Tematyka pracy nawiązująca do tradycji Świąt Wielkiej Nocy

Technika i forma pracy: praca płaska

Maksymalna ilość prac z placówki – 3

Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać:

Imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki, numer telefonu oraz imięi nazwisko opiekuna ( jeśli opiekun życzy sobie podziękowanie, prosimy o informację).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa  ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres organizatora:

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 ul. Czecha 17, 42-226 Częstochowa

Termin nadsyłania prac:19marca 2021 roku

Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody  i wyróżnienia. Prace przechodzą na własność organizatora.  Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MPI Nr 43, a laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2021 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak takich jak: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły mojego dziecka ………………………………………….……w celu organizacjii wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym na KARTKĘ WIELKANOCNĄ organizowanym przez Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 w Częstochowie, w roku szkolnym 2020/2021.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej i regulaminem konkursu.

                                                                                      ………..……………………………..

( data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Klauzula zostaje u rodziców

Klauzula informacyjna – Konkursu Wielkanocny

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
    w Częstochowie, ul. B. Czecha 17 42-200 Częstochowa, tel. 34 362 30 33,
    e-mail mp43@edukacja.czestochowa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr telefonu 343625105.
  3. Dane osobowe Państwa dziecka takie jak: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły do której uczęszcza zostaną wykorzystane w celu organizacji i wzięcia udziału w konkursie na podstawie Państwa zgody.
  4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych uzyskają Państwo w kancelarii Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 lub na stronie internetowej mp43.czest.pl/ochrona_danych_osobowych.php