Strona główna » ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY


z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 106 oraz art. 29 ust. 3, w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr k/15/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1972.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się jednolitą stawkę dzienną za posiłki we wszystkich prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i działających dłużej niż 5 godzin oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, która wynosi 8,50 zł.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
§ 4.

Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.