Strona główna » WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 43

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 43

 
Placówka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego  Inspektora Sanitarnego. Procedury zostały opracowane na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322, 374, 567) 
 
I. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola
1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Widoczne objawy chorobowe dziecka uniemożliwiają jego pozostanie
w przedszkolu.
3. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane/odprowadzane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie można przyprowadzić dziecka do przedszkola.
5. Rodzice i opiekunowie  muszą mieć  zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa .
6. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1.5 metra.
7. Przy wejściu do budynku jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego wszystkie osoby dorosłe są zobowiązane każdorazowo korzystać.
8. Przed wejściem do budynku przedszkola wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecku. Podwyższona temperatura uniemożliwia pozostanie dziecka w przedszkolu.
9. Wejście rodziców na teren przedszkola jest ograniczony. 
10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni ogólnej przedszkola
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem 1.5 metra. Rodzice przy tym muszą zachować szczególne  środki ostrożności :  osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
11. Rodzic ma obowiązek przypominania dziecku o podstawowych zasad higieny: unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.
 
II. Organizacja opieki nad dzieckiem
1.  Każda grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
W godzinach rannych i popołudniowych tzn. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci grupy łączą się w podgrupach. ( ŚWIETLIKI Z ŻABKAMI oraz PSZCZÓŁKI Z BIEDRONKAMI)
2.  Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, naprzemiennie. 
3. W sali może przebywać  max 20 dzieci plus opiekunowie. 
4. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą spotykać się ze sobą (różne godziny zabawy na dworze).   5. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszącym min.1,5m.  6. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.   
7. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np.: pluszowe zabawki, lalki.
8. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek 
9. Sala zajęć jest systematycznie wietrzona (co najmniej raz na godzinę).
10. Dzieci wychodzą do ogródu przedszkolnego wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych grup. Po każdej grupie urządzenia i sprzęty w ogrodzie są dezynfekowane.
11. Sprzęt i urządzenia w ogrodzie przedszkolnym, które  z różnych przyczyn nie będą mogły być dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu są zabezpieczone przed używaniem.
11. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie wychodzą na spacery czy wycieczki poza teren przedszkola.   
12. Nauczyciele są zobowiązani do informowania dzieci o wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz konieczności ich stosowania. 
13Nauczyciel przestrzega regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
14. Na terenie przedszkola jest ograniczone przebywanie osób trzecich
(listonosz, dostawca) do niezbędnego minimum z zachowaniem szczególnych  środków ostrożności :  osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 15.Personel oraz dzieci na terenie przedszkola nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 
16. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji ( gabinet rehabilitanta ruchowego), w którym będą izolowane dzieci z objawami chorobowymi.
   
III. Organizacja żywienia
1. Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
2. Personel kuchenny pracuje na swoich stanowiskach pracy z zachowaniem 1,5 m dystansu. W sytuacjach kiedy jest to niemożliwe stosuje środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).
3. Produkty spożywcze przywiezione przez dostawcę są myte lub dezynfekowane.
4.  Blaty, sprzęty, urządzenia i  powierzchnie w kuchni są regularnie czyszczone
i dezynfekowane.
5. Naczynia  i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 C.   6. W kuchni może przebywać wyłącznie personel kuchenny.
7.  Kucharka wystawia przygotowane posiłki do wydawalni. Salowa przekłada je na wózek i zawozi do  sali, w której dzieci się stołują.
8. W pomieszczeniach takich jak obieralnia, wydawalnia, zmywalnia może przebywać tylko jeden pracownik.
10. Podczas spożywania posiłków przy stoliku (w zależności od jego wielkości ) siedzi  2-3 dzieci.
11. Stoliki i krzesełka po każdym  posiłku są  dezynfekowane.
12. Korzystanie z dystrybutora wody pitnej odbywa się pod nadzorem nauczyciela  z  użyciem kubków jednorazowych.
 
IV. Dodatkowe procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
1. Powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie  są  dezynfekowane kilka razy dziennie. 
2. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
3. Podczas przeprowadzanej dezynfekcji dzieci przebywają w innym pomieszczeniu (sala gimnastyczna). Po dezynfekcji pomieszczenie jest wietrzone.
4. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się Kartą charakterystyki środka dezynfekującego oraz do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.
5. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy w razie potrzeby będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy z długim rękawem.