godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP
 INFORMACJA DLA RODZICÓW
  Grupa II- Biedronki

                         


Nauczyciele:
Izabela Paryż 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
Agnieszka Leszczyńska 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
Urszula Chrapońska
NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJACY PROCES DYDAKTYCZNY


1.Procedury bezpieczeństwa zamieszczone na stronie przedszkola – zakładka aktualności.
2. Dodatkowo dziecko wyposażone powinno być w:
- zapasowy zestaw ubrań ( koszulka, spodenki lub getry, majtki, skarpetki), obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko);
- w razie potrzeby pampersy;
- podpisaną butelkę wody (wymienianą codziennie)
3. Dziecko nie powinno:
- zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – jednak powinna to być zabawka, którą można zdezynfekować)
- żywności w postaci słodyczy
- leków – podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione;
- żywność może być przynoszona dla dzieci będących na diecie (po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola)
4. Statut przedszkola – strona internetowa przedszkola ikona BIP
5. Zasady  przyprowadzania i odbioru dzieci  z przedszkola:
- dzieci odbiera od rodziców woźna oddziałowa (konieczność posiadania przez rodziców maseczki lub przyłbicy )
- codzienny pomiar temperatury dziecka
- przy odbiorze dziecka woźna oddziałowa odprowadza je rodzicowi do drzwi
- upoważnienie do odbioru osób trzecich innych niż rodzice dziecka (osoba taka powinna posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość;
- w sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich nad dzieckiem jednego z rodziców istnieje konieczność dostarczenia odpowiedniego wyroku sądowego;
- dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby pełnoletnie
- przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci wyłącznie przez osoby zdrowe i bez oznak infekcji
6. Pisemne zgody:
- na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- na wykonywanie zdjęć i filmów z wizerunkiem dziecka i zamieszczanie ich na stronie internetowej placówki;
- zgoda na udział dziecka w zajęciach religii oraz na udział dziecka w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
7. Godziny otwarcia placówki 6: 30 – 17:00
- podstawa programowa dzieci niepełnosprawnych 9:00 – 14:00
Pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są dla dziecka trudne ze względu na rozłąkę z rodzicami, z niecierpliwością czekają na przyjście rodziców. W związku z tym prosimy - jeśli macie Państwo taką możliwość – o wcześniejsze odbieranie dziecka (po obiedzie).
8. Proponujemy, aby zamiast tradycyjnej wyprawki, którą przynoszą do przedszkola rodzice (przybory w tym: kredki, bloki, farby, itp. oraz środki higieniczne) wpłacili Państwo wychowawcom kwotę 150 zł na cały rok. Z zebranych pieniędzy nauczyciele będą na bieżąco kupować potrzebne materiały do zajęć czy też środki higieniczne, których będzie brakowało.
9. Wybór „trójki grupowej” – reprezentacji grupy w przedszkolnej Radzie Rodziców.
Osoby chętne prosimy o kontakt z nauczycielami poszczególnych grup
10.Podręczniki
W bieżącym roku szkolnym będziemy pracować w oparciu o podręczniki „Odkrywam siebie” wyd. Mac. Książki dla wszystkich dzieci zamawiają wychowawcy bezpośrednio u przedstawiciela wydawnictwa w pierwszej połowie września, po zebraniu pieniędzy od wszystkich rodziców (kwotę podamy w pierwszych dniach września).
11. Zajęcia dodatkowe realizowane przez specjalistów:
- muzykoterapeuta;
- logopeda;
- rehabilitant  ruchowy;
- psycholog;
-  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
12. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe - w przypadku zauważenia objawów choroby prosimy pozostawić dziecko w domu.
( katar, kaszel, podwyższona temperatura)
13. Przedsięwzięcia i innowacje realizowane w grupie:
"Umysły przyszłości"- uczę się, aby być, aby wiedzieć, świadomie działać, żyć wspólnie z innymi w sposób zrównoważony - Izabela Paryż, Agnieszka Leszczyńska, Urszula Chrapońska
"Ladybirds play with English"- multisensoryczny i interaktywny angielski dla dzieci - Izabela Paryż

Dodatkowe informacje na stronie internetowej placówki.
ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA
 
Ja niżej podpisany …………………………………………………....................
                                              (imię i nazwisko rodzica)         
 
wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka
 
…………………………………………………...................................................
                                   (imię i nazwisko dziecka)
 
w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia.
 
……………………………………..
           (data i podpis rodzica)

 

 
 
DEKLARACJA
 
Deklaruję dobrowolną miesięczną składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 w wysokości ………………………………………………
 
Częstochowa dn. …………………                     ………………………….
                                                                             Podpis rodzica


 
     
     
     
     
     
     Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!