godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Ogłoszenie
Informujemy, iż na dyżur wakacyjny zakawlifikowały się wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o dyżur w miesiącu sierpniu. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto 43 1030 1104 0000 0000 9313 6001
NOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MPI nr 43 W ZWIĄZKU Z COVID - 19.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 780) umożliwiającym od dnia 06.05.2020 r. wznowienie działalności placówki oraz wytyczne GIS z dnia 4 czerwca 2020r.(Dz.U.z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567) dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 przekazuje rodzicom wytyczne według, których obecnie funkcjonuje placówka.

 

1. Uruchomienie pracy przedszkola jest przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

2. Z pobytu dziecka w przedszkolu w pierwszej kolejności korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. (obydwoje rodzice pracujący).

 

3. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

4. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Przed wejściem do przedszkola będzie dziecku mierzona temperatura. Przy widocznych objawach chorobowych dziecko nie będzie mogło być zostawione w przedszkolu. Nie można przyprowadzić do przedszkola również dziecka z domu, którego domownik odbywa kwarantannę.

5. Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku, z którego należy każdorazowo korzystać.

6. Ograniczone jest wejście rodziców na teren przedszkola. Przy drzwiach wejściowych będzie dyżurowała p. salowa, która będzie odbierała lub przyprowadzała dziecko i pomoże mu się rozebrać lub ubrać. W przypadku dzieci młodszych dopuszcza się wejście rodzica na teren przedszkola z zachowaniem szczególnych środków ostrożności:

 • rodzic musi mieć zasłonięte usta i nos

 • rodzic musi przed wejściem zdezynfekować ręce

 • w szatni nie może być więcej niz dwóch rodziców.

 

7. W związku zapewnieniem dzieciom bezpiecznych warunków, w przedszkolu zostaną utworzone 14 - osobowe grupy dzieci.

 

8. Przy tworzeniu grup w miarę możliwości uwzględniamy dotąd obowiązujący podział dzieci. Inne kryteria doboru dzieci do grup to zbliżony wiek,
potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.

 

9. Każda grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W godzinach rannych i popołudniowych tzn. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci grupy nie będą łączone.

 

10. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji (gabinet rehabilitanta ruchowego),

w którym będą izolowane dzieci z objawami chorobowymi.

 

11. Z sal są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

 

12. Zabawki i sprzęty przedszkolne są conajmniej 2 razy dziennie dezynfekowane. Urządzenia sanitarne i klamki, włączniki światła, uchwyty będą dezynfekowane kilka razy dziennie.

 

13. Do przedszkola nie wolno przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

14. Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

15. Podczas spożywania posiłków przy stoliku (w zalezności od jego wielkości ) będzie siedziało 2-3 dzieci. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po kazżym posiłku.

16. Sale dydaktyczne będą wietrzone co godzinę.

17. Nauczyciel będzie realizował przede wszystkim zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Informacje dotyczace organizacji zajęć dydaktycznych zostaną Państwu podane
w późniejszym terminie, po ustaleniu rozwiązań godzących pracę nauczyciela w placówce
z pracą zdalną dla pozostałych dzieci.

18. Dzieci będą wychodziły na spacer czy wycieczki poza teren placówki przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalne jest wychodzenie na ogród przedszkolny, pod warunkiem, że przedszkole będzie w stanie zapewnić dezynfekcję dostępnych tam urządzeń. Jeżeli tak, wyjścia do ogrodu będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych grup. Po każdej grupie urządzenia będą dezynfekowane.

19. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci.

20. Na terenie placówki dzieci oraz personel nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

21. Rodzice sa zobowiązani stale przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny. Zwracać uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

22. Rodzic po zapoznaniu się z w/w informacjami poinformuje dyrektora drogą mailową o potrzebie ponownego objęcia dziecka opieką przedszkolną składając stosowne oświadczenie (załacznik).

23. Dyrektor przedszkola na podstawie oświadczeń dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola. Rodzice o fakcie przyjęcia lub odmowie zostaną poinformowani telefonicznie.

 

DATA OTWARCIA PRZEDSZKOLA 20.05.2020r.

DYŻUR WAKACYJNY – SIERPIEŃ 2020R.

OGŁOSZENIE
Przypominamy o możliwości składania oświadczeń  przez rodziców zainteresowanych ponownym objęciem dziecka opieką przedszkolną . Oświadczenie i procedury są  dostępne  w załacznikach we wcześniejszym ogłoszeniu. W pierwszej kolejności opieką przedszkolną objęte będą dzieci pracowników służb mundurowych, służby zdrowia,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z procedurami obowiązujacymi obecnie na terenie przedszkola.

 

Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się z nowymi procedurami
obowiązującymi w MPI nr 43


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych link do
materiału
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
link do
materiału


Ogłoszenie


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 informuje, że Organ Prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie działalności placówki na czas ograniczony, do czasu wypełnienia wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia tj. od 6 maja do 24 maja 2020 r. W przypadku spełnienia wytycznych przed 24 maja br. możliwe będzie wznowienie działalności placówki w terminie wcześniejszym.
Dyrektor Dorota Jarzębska
 

Zarządzenie [PDF] 

INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA COVID - 19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

W związku z trwającym ciągle stanem epidemii umożliwienie wznowienia funkcjonowania przedszkoli warunkuje spełnienie wielu przesłanek związanych nie tylko z wypełnieniem wymogów przez rodziców, ale także zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania placówek oświatowych.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, Wasze Drodzy Rodzice i Waszych rodzin oraz wszystkich pracowników przedszkola musimy dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki w czasie epidemii, dlatego też na chwilą obecną nie podejmujemy decyzji o otwarciu przedszkola od 06.05.2020r. Ważną kwestią jest obecnie to, że zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja i kto może, powinien jak najdłużej pozostać z dzieckiem w domu. Jeśli ktoś nie ma absolutnie żadnego wyjścia, ma rzeczywiście sytuację podbramkową i chce zaryzykować, proszę poinformować przedszkole o podjęciu decyzji o posłaniu swojego dziecka do przedszkola, którą uwzględnimy jeżeli zapadnie decyzja o jego otwarciu.

Powszechnie wiadomo, iż przedszkola są tymi miejscami, gdzie wzajemne zakażanie się jest najczęstsze i w dodatku tego wzajemnego zakażania się tak małych dzieci nie da się w żaden sposób w naszych dostępnych warunkach uniknąć. Jakimi żywymi sreberkami są małe dzieci wszyscy wiemy. Wiemy też, że nie założymy im maseczek czy kombinezonów na cały dzień i nie utrzymamy ich w odległości 2m pomiędzy sobą, tym bardziej że niektórym trzeba pomóc w toalecie oraz jedzeniu, a czasami utulić gdy płacze. Dzieci grupują się instyktownie, dotykają spontanicznie i biorą zabawki do ust przekazując je sobie wzajemnie, itd. Tego nikt nie uniknie, ani nie upilnuje. Należy mieć świadomość, że przy zakażeniu dzieci i rodziców może dojść do zamknięcia placówki i kwarantanny wszystkich osób, które miały ze sobą kontakt nie tylko w placówce, ale dalej w łańcuchu kontaktów domowych i zawodowych.  Z pewnością w tym okresie dzieci, które zaczną uczęszczać do placówki i ich rodzice, powinni jak najbardziej ograniczyć kontakty, w szczególności z osobami starszymi o większym ryzyku skutków zakażeń. Warto też zauważyć, że jesteśmy dopiero przed szczytem zakażeń, a na Śląsku mamy drugi w kraju ich poziom.Fakt, że dzieci mogą się zarazić, ale nie wykazują objawów chorobowych stanowi zagrożenie dla osób dorosłych. Wirus jest najbardziej zabójczy dla osób starszych lub mających różne problemy zdrowotne. Oczywiste jest już teraz, że koronawirus zmienił nasze nawyki w domu, w pracy, nawet w kościołach na całym świecie. Zmieniamy nawyki po to, by zmniejszyć ryzyko zarażenia się koronawirusem i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Mówimy już NIE uściskom dłoni, unikamy pocałunków w policzki i przytulania. Zamiast tego spojrzenie lub gest ręką. Wydaje się, że świadomość społeczeństwa, iż zmagamy się z niewidocznym wrogiem jest duża, a podejmowanie działań profilaktycznych ma największy sens. Zatrzymywanie ludzi w domach jest zatem jak najbardziej słuszne. Jednak z drugiej strony, nie można miesiącami siedzieć w domu i czekać aż wszystko minie. Musimy stworzyć bezpieczny system działań, który będzie nas chronił. Jeśli zastosujemy się do zaleceń, to podjęte działania mogą zatrzymać narastanie epidemii, a my wrócimy do normalności. Jednak, aby to osiągnąć musimy zabezpieczyć przedszkole w środki dezynfekujące i ochrony osobistej, których brak, stworzyć procedury bezpieczeństwa i dostosować się do rygorystycznych zasad, dlatego:

RODZICU
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
   
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
   
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
   
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
   
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
   
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
   
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
                
                                                
WAŻNE ogłoszenie dla Rodziców zainteresowanych objęciem opieką przedszkolną dziecka!
Ogłoszenie
Rodzice, którzy z uwagi na brak możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na wykonywany zawód są zainteresowani objęciem opieką przedszkolną dziecka, proszeni są o złożenie oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej przedszkola www.mp43.czest.pl (poniżej wzór – pliki do pobrania . Oświadczenie wypełnione, podpisane przez obojga rodziców i zeskanowane / wykonane zdjęcie telefonem, należy przesłać do na email grupowy który wykorzystujecie Państwo w kontaktach z nauczycielami W. przypadku braku możliwości wykonania skanu/ zdjęcia proszę o zamieszczenie takiej informacji w wiadomości.
W oświadczeniu proszę wskazać informację o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej w związku z wykonywaną pracą i zawodem, wskazać czas w jakim dziecko powinno być objęte opieką przedszkolną, poinformować czy jako rodzic/opiekun przebywa w kwarantannie lub izolacji domowej lub inny członek rodziny wspólnie zamieszkujący. Uzyskanie powyższych danych będzie jednym z podstawowych wymogów zapewnienia zarówno dzieciom jak i pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy i opieki w czasie epidemii. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki w placówkach przysługiwać będzie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wszelkie informacje na temat zasad i warunków pobytu dziecka w przedszkolu będą przekazywane po rozpoznaniu Państwa potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.

Dorota Jarzębska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie


 
Oświadczenie   link do
materiału
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE MPI nr 43 W ZWIĄZKU Z COVID - 19.
  link do
materiału
 
 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2020
Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez przesłanie wniosku do placówki dyżurującej na adres e-mail: mp43@edukacja.czestochowa.pl w terminie od 4 do 29 maja 2020 r. (wnioski przesłane przed wskazanym terminem  nie będą rozpatrywane).

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja).

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 
27.04.20
Drodzy Rodzice mamy nadzieję, że jak zwykle możemy liczyć na Państwa duże zaangażowanie.
Zapraszamy do utworzenie na naszej stronie GALERII PATRIOTYCZNEJ
Jak ważna jest dla nas nasza piękna Ojczyzna – Polska, przedszkolaki uczą się już od pierwszych dni w przedszkolu. Pokażmy wszystkim, że jesteśmy patriotami – kochamy i szanujemy naszą Ojczyznę. Prosimy o przesłanie nam zdjęć dzieci /mile widziane zdjęcia całej rodziny/na tle flagi Polski lub ubranych w kolorach naszych barwach narodowych.
2 maja obchodzimy Święto Flagi.
Nie chcemy być obojętni !!
Pokażmy wszystkim GALERIĘ PATRIOTYCZNĄ dzieci i ich rodzin z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43.


Czekamy na zdjęcia

 

 
 

Biało – czerwona flaga
powiewa na niebie.
Z nią w ręku nasi przodkowie
walczyli o wolność dla Ciebie !

Serdecznie dziękujemy za udział w tworzeniu
Galerii Patriotycznej
MPI nr 43

20.04.20
Święto Ziemi


 

Dzień Ziemi (Earth Day) corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia  
uważany jest za największe ekologiczne święto świata. W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.
W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
Hasło tegorocznych obchodów to "Z energią zmieńmy źródła".
 
W związku z tym ważnym świętem zachęcam Was do:
 
nauki piosenki – „Nasza planeta”
chciałabym abyście nagrali filmik z Waszym występem.
Wrzucimy na stronkę przedszkola – wszyscy będziemy podziwiać małych artystów 
 
https://youtu.be/1MZovZPTP7I
 - Brzdące ruszają z ekologiczną misją i przekonują do rozwiązań, które mogą pomóc w ratowaniu naszej planety.
 
  Piosenka „Nasza planeta”
 
1. Nasza planeta wzywa nas,
Na Ziemi misję zacząć czas.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
 
Ref. Trzeba nam zieleni,
Czystej atmosfery,
Segregacji śmieci,
Pomogą w tym dzieci.
 
2. Ekologiczna misja trwa,
Sadzimy drzewa gdzie się da.
Wołamy głośno S.O.S.
Pomoc potrzebna Ziemi jest.
Życzę udanej zabawy
czekamy na Wasze filmiki
 socha.viola@wp.pl
Wioletta Socha

20.04.20
Kochani Rodzice!

Wykonajcie wraz ze swoim dzieckiem plakat na temat:
"Jak dbamy o naszą planetę"

Użyjcie do tej pracy różnorodnego materiału, który znajdziecie w swoich domach. Pochwalcie się swoimi pracami. Prosimy o przesyłanie zdjęć na maile grupowe, wszystkie zamieścimy na stronie przedszkola.
      
Greta W - grupa IV                           Alicja B - grupa IV                                           Emilia M -grupa IV     

  
Lena P - grupa III                            Bartek K- gr II


Przesyłamy Państwu kilka przydatnych linków dotyczących ekologii

"Dlaczego nie ma zgody na marnowanie WODY?"

https://youtu.be/ekNGEh4A3o8
 

Obieg wody w przyrodzie

https://youtu.be/EXfEySFqfyQ
 

ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci)

https://youtu.be/pRNtFXew_VE
 

Co zrobić z plastikowej butelki? 30 pomysłów na zabawki ze śmieci

http://dobrzesiebaw.pl/co-zrobic-z-plastiskowej-butelki-zabawki-ze-smieci/

Inspiracje z okazji Dnia Ziemi


https://www.szkolneinspiracje.pl/inspiracje-z-okazji-dnia-ziemi/
koronawirus

http://www.dwukropek.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/plakat_koronawirus.pdf
Drodzy Rodzice


Mając na uwadze możliwości  jeszcze lepszej komunikacji z Wami i Waszymi dziećmi stworzyliśmy nową  zakładkę „Aktywnie i kreatywnie”,  w której będą zamieszczane zdjęcia aktywności naszych przedszkolaków w okresie przebywania w domu . Bardzo prosimy zatem o dokumentowanie prac, zadań, ćwiczeń i innych poczynań dzieci oraz przesyłanie ich na e-maile grupowe. Podzielcie się swoimi pomysłami na kreatywnie spędzony czas z dziećmi. Prześlijcie zdjęcia, a umieścimy je w naszej galerii  (zakładka aktywnie i kreatywnie).
Będzie nam bardzo miło chociaż w ten sposób zobaczyć co robią, jak wyglądają i czy dużo urosły nasze Kochane Przedszkolaki.
Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy  się w  naszym wesołym, kolorowym przedszkolu na wspólnej nauce i zabawie.
A teraz zapraszamy do udziału w konkursach
1.
https://www.facebook.com/notes/niestraszki/rymowanie-z-niestraszkami/2404942839606203/?fbclid=IwAR3omHcgADWp9hLPLFXS5CTgo8zqjIyrCj0fsHzI-b-ZtuAbvLrgEp8K5U8

2.

W tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest wydłużająca się potrzeba izolacji i pozostania w domach, przygotowaliśmy propozycję ogólnopolskiego konkursu dla uczniów .
Fundacja TworzyMY Kraków  pragnie wesprzeć rodziców, którzy w najlepszy sposób chcą kreatywnie zająć czas swoich pociech.

Proponujemy aby  dzieci przygotowały prace plastyczne lub literackie opowiadające o tym jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku. Wszystkie prace, które dotrą do naszej Fundacji za pomocą poczty e-mail, zostaną zamknięte w przygotowywanej kapsule czasu. 
Mamy nadzieję, że opracowanie zadania konkursowego sprawi, że kolejny dzień spędzony w domu na kwarantannie, będzie pełen kolorowych wyobrażeń statków kosmicznych,  robotów i latających pojazdów. 

 
Zadanie konkursowe brzmi:
"Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?" 
 
Jak wziąć udział w konkursie?
1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
2. Własnoręcznie podpisać dzieło.
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
(dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).
4. Zrobić zdjęcie/skan pracy i formularza
5. Wysłać pracę i formularz na adres: sercekapsuly@tworzymykrakow.org
4. Po zakończeniu kwarantanny - oryginał pracy i formularza wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.


Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! W naszej akcji liczy się pomysł na to, jak będzie wyglądał świat w 2120 roku.

Terminy:
Na prace czekamy do 30 maja.

Jakie muszą być warunki techniczne prac?
•    Prace literackie –  dowolna forma literacka, max. 8000 znaków (opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad etc.)
i/lub
•    Prace plastyczne – dowolna forma plastyczna nieprzestrzenna, w rozmiarze max. A3 (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane etc.)


Klub Zdrowego Przedszkolaka
 
            W roku 2019/2020 nasze przedszkole przystąpiło do projektu edukacyjnego pt.”Klub Zdrowego Przedszkolaka”, prowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Koordynatorem tego projektu zostały Marta Dudzińska wraz z Justyną Ligmanowską.
            Głównym celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków.
            Najmłodsi są najbardziej chłonni wiedzy, są też bardzo skłonni do wypracowywania nawyków zdrowego stylu życia, które niewątpliwie zaowocują w przyszłości.
 
Omawiane bloki tematyczne:
 • prawidłowe odżywianie
 • aktywność fizyczna
 • higiena rąk – profilaktyka chorób zakaźnych
 • promieniowanie słoneczne
 • rodzaje dymów oraz ich unikanie.
 
Pliki zawierające opis „Prezentacji–krok po kroku”,  oraz „Prezentację główną”, znajdziecie Państwo w zakładce każdej grupy, pod linkiem do materiałów Psychologa.
 
            Zachęcamy Was Rodzice, abyście podczas wspólnego omawiania zagadnień, robili zdjęcia wykonywanych prac przez dzieci.
Zdjęcia te można wysyłać na adres mailowy poszczególnych grup.
Będą one opublikowane w zakładce Aktywnie i Kreatywnie.
 
Szanowni Państwo!
W zakładce nabór umieszczona jest lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w roku szkolnym 2020/2021


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 
 
8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
 
W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa.
 
Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół.
 
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.
 
Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 
- wysyłając do przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Miejskiego Przedszkola nr ..... w Częstochowie / oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"
 
lub
 
- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).


 

 


2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu .
Od 2011 roku obchodom towarzyszy akcja zapoczątkowana przez organizację Autism Speaks
pod globalnym hasłem Light (It) Up Blue!
Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

My też jako Przedszkole Integracyjne włączamy się w akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” , zrobiliśmy kolaż z naszych zdjęć. Chociaż w taki sposób możemy się przyczynić do obchodów tego dnia.